Inatsisartutlov nr. 39 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændring af krav til betingelser for at opnå udnyttelsestilladelse og beskyttelse af områder omfattet af udnyttelsestilladelser)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven), som ændret senest ved inatsisartutlov nr. 16 af 27. november 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 2 affattes således:
  Stk. 2.  En rettighedshaver, som under en tilladelse efter stk. 1 har påvist og afgrænset forekomster, som denne agter at udnytte, og som i øvrigt har opfyldt de i tilladelsen anførte vilkår, har ret til at få meddelt en tilladelse til udnyttelse. Tilladelsen kan meddeles til et af rettighedshaveren udpeget selskab, jf. herved § 16, stk. 3. Tilladelsen meddeles for de dele af området, der omfatter forekomster, som rettighedshaveren agter at udnytte. Tilladelsen meddeles for en periode på 30 år, medmindre en kortere periode er fastsat som vilkår for tilladelsen.”

2. I § 29 indsættes som stk. 4:
  Stk. 4.  I et område omfattet af en tilladelse efter § 16 til udnyttelse af mineraler må andre end rettighedshaveren efter tilladelsen ikke udføre aktiviteter efter tilladelser til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineraler.”

3. I § 30 indsættes som stk. 2:
  Stk. 2.  I en tilladelse efter § 16 til udnyttelse af mineraler kan Naalakkersuisut fastsætte vilkår om tidsfrister for forhold af væsentlig betydning for gennemførelsen af udnyttelsesaktiviteterne og andre aktiviteter efter tilladelsen. Naalakkersuisut kan træffe beslutning om, at en tilladelse bortfalder eller kan tilbagekaldes, hvis en tidsfrist eller en forlænget tidsfrist ikke overholdes.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk