Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. juni 2022 om gebyrer for tilladelser og refusion af udgifter ved sagsbehandling i forbindelse med forundersøgelser og udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

I medfør af § 12, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 5 af 27. november 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, fastsættes:

 

Betalingspligtige

 

  § 1.  Betalingspligtige efter denne bekendtgørelse er:
1)  Rettighedshavere i henhold til Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.
2)  Ansøgere om tilladelse til forundersøgelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.
3)  Ansøgere om tilladelse til udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

 

Opgørelse af udgifter

 

  § 2.  Udgifter til sagsbehandling, herunder tilsyn, beregnes på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der er registreret som medgået ved udførelsen af den enkelte arbejdsopgave.
  Stk. 2.  Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de medarbejdere, der deltager i sagsbehandlingen, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med sagsbehandlingen i det pågældende regnskabsår.
  Stk. 3.  Udgifter kan indebære undersøgelser, konsulentbistand, herunder bistand fra andre myndigheder, tjenesterejser, kost og logi, tolkning og oversættelser, der efter regning kan henføres til sagsbehandling af den enkelte opgave.

 

Gebyr for tilladelse til forundersøgelse

 

  § 3.  Ved ansøgning om meddelelse af tilladelse til forundersøgelse af vandkraftressourcer til produktion af energi efter § 4 i Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi betales et gebyr på 10.000 kr. 
  Stk. 2.  Ansøgningen afvises, såfremt der ikke medfølger dokumentation for gebyrets indbetaling.
  Stk. 3.  Såfremt det besluttes ikke at behandle ansøgningen, refunderes gebyret til ansøgeren

 

  § 4.  Ved meddelelse af tilladelse til forundersøgelse efter § 4 i Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi betales et gebyr på 25.000 kr. 
  Stk. 2.  Ved meddelelse af forlængelse af tilladelsesperioden efter § 4, stk. 2 i Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi betales et gebyr på 25.000 kr.
   Stk. 3.  Det i stk. 1 nævnte gebyr kan i særlige tilfælde nedsættes til 5.000 kr., såfremt Naalakkersuisut vurderer, at forundersøgelsen er kortvarig og af begrænset omfang.
  Stk. 4.  En meddelt tilladelse er først gyldig, når gebyret er betalt.

 

Gebyr for tilladelse til udnyttelse

 

  § 5.  Ved ansøgning om meddelelse af tilladelse til udnyttelse af en vandkraftressource til produktion af energi efter § 5 i Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi betales et gebyr på 50.000 kr.
  Stk. 2.  Ansøgningen afvises, såfremt der ikke medfølger dokumentation for gebyrets indbetaling.

 

  § 6.  Ved meddelelse af tilladelse til udnyttelse efter § 5 i Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi betales et gebyr på 100.000 kr.
  Stk. 2.  En meddelt tilladelse er først gyldig, når gebyret er betalt.

 

Regulering af gebyrsatser

 

  § 7.  Gebyrsatserne i §§ 3-6 reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte forbrugerprisindeks for Grønland (januar 2020).

 

Orientering om omfanget af sagsbehandling

 

  § 8.  Naalakkersuisut orienterer en gang om året de betalingspligtige om det forventede omfang af sagsbehandling i det følgende år som en følge af de planlagte vandkraftaktiviteter.
  Stk. 2.  Indtræder der i årets løb væsentlige ændringer i forhold til oplysninger givet i medfør af stk. 1, eller overstiger omfanget af sagsbehandlingen væsentligt det, der normalt vil være en følge af de planlagte vandkraftaktiviteter, orienteres de betalingspligtige snarest herom.

 

Opkrævning af udgifter

 

  § 9.  Naalakkersuisut kan udsende periodevise foreløbige opkrævninger over udgifter til sagsbehandling.
  Stk. 2.  Efter udløb af et regnskabsår udarbejder Naalakkersuisut en endelig opgørelse over de beløb, som skal betales for det pågældende år. Dette beløb reguleres med foreløbige indbetalte beløb og med beløb betalt som gebyrer efter §§ 3-6.

 

Betalingsfrist

 

  § 10.  Betaling af beløb efter denne bekendtgørelse skal ske senest 30 dage efter, at opkrævning heraf er afsendt. Dog skal gebyrer for ansøgning om tilladelse betales som angivet i §§ 3-6.
  Stk. 2.  Betales det skyldige beløb ikke rettidigt, påløber rente i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v.

 

  § 11.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juni 2022.

 

 

 

Kalistat Lund
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

 

 

 

/ Mette Skarregaard Pedersen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk