Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 2. december 2013 om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling

I medfør af § 29, stk. 4, i Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, jf. Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 fastsættes:§ 1.  Overlægens beslutning efter Inatsisartutlovens § 29 om,
1)  at patientens post skal åbnes og kontrolleres,
2)  at patientens stue og ejendele skal undersøges,
3)  at der skal foretages kropsvisitation af patienten, skal anføres i patientens journal.
Det skal tillige angives til journalen hvilke konkrete forhold, der begrunder mistanken om, at medikamenter, rusmidler eller farlige genstande er eller vil blive indført til patienten.

§ 2.  Undersøgelse af patientens post og patientens stue samt ejendele skal så vidt muligt foretages i patientens nærvær. Disse undersøgelser kan således kun foretages uden patientens tilstedeværelse i situationer, hvor patientens tilstand er af en sådan karakter, at vedkommende ikke er i stand til at overvære kontrollen.

§ 3.  Patientens post kan alene undersøges for, om de i Inatsisartutlovens § 29 nævnte medikamenter, rusmidler eller farlige genstande findes i posten. Det er ikke tilladt at læse det skriftlige indhold i posten.
Stk. 2.  Kun forsendelser til patienten er omfattet af denne bekendtgørelse. Breve og pakker, som patienten sender, er ikke omfattet.

§ 4.  Afdelingen skal opbevare medikamenter, rusmidler og farlige genstande, som er beslaglagt under de i § 1 nævnte indgreb, indtil det skønnes forsvarligt, at patienten kan få disse udleveret. Overlægen kan overlade til politiet at afgøre, om medikamenter, rusmidler og farlige genstande besiddes i strid med den almindelige lovgivning. Politiet kan beslutte om disse medikamenter, rusmidler og farlige genstande skal destrueres.

§ 5.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2013.


Grønlands Selvstyre, den 2. december 2013


Steen Lynge

/

Ann Birkekær Kjeldsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk