Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 14. oktober 2022 om beskyttelse og fangst af hvalros

I medfør af § 2, stk. 4, § 8, §§ 11-13, § 15, stk. 4, og §§ 17-21 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, som senest ændret ved landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008, og § 5, stk. 1, § 6, stk. 2, § 35 og §§ 60-61 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsen vedrører beskyttelse og fangst af hvalros (Odobenus rosmarus) på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
  Stk. 2.  Der gælder særlige bestemmelser om adgang til Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt Naturreservatet i Melville Bugt, herunder bestemmelser om fangstberettigede personers fangstudøvelse i områderne. Bestemmelserne er fastsat i særskilte bekendtgørelser om de to områder.

 

Kapitel 2

Definitioner

 

  § 2.  I denne bekendtgørelse forstås ved:
1)  Unger: Hvalrosunger er 2 meter eller mindre, eller hvor den synlige del af stødtænderne neden for overlæben er 10 cm eller kortere, der er i følgeskab med voksne hvalros hunner.
2)  Voksne hunner: Hvalros hunner, hvor den synlige del af stødtænderne neden for overlæben er 15 cm i længde eller over.
3)  Forvaltningsområder er defineret i bilag 2.
4)  Traditionel fangst: Hvalrosfangst med anvendelse af båd, kajak eller hundeslæde som transportmiddel og fangstudstyr såsom håndharpun.
5)  Første leverandør: Enhver person, der forestår primærproduktion, det vil sige produktion af fangst- og jagtudbytte af vilde fangstdyr. Der er tale om ferske produkter, der er tiltænkt human konsum, inden der sker tilvirkning heraf.
6)  Husflidskunst: Kunst af hjemmefremstillede hvalros produkter dels til hjemmets eget brug dels med salg for øje.
7)  Siloq: Ådsel, en død hvalros man har fundet i havet, på isen eller på stranden.

 

Kapitel 3

Fredning

 

  § 3.  Hvalros er fredet på Grønlands land- og fiskeriterritorium, inklusiv landgangspladser, jf. dog § 5.
  Stk. 2.  Det er ikke tilladt at skyde eller frembringe forstyrrelse samt at færdes inden for en afstand af 300 meter på en hvalros, som er på land eller landgangspladser, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Uanset bestemmelsen i stk. 2 må der sejles ad afmærkede ruter.
  Stk. 4.  Det er forbudt at anvende droner til at filme eller på anden måde forfølge hvalrosser, jf. dog § 28.
  Stk. 5.  Det er forbudt for fartøjer, som ifølge deres målebrev er 15 meter længde over alt (l.o.a.) eller derover, at forstyrre og færdes inden for en afstand af 1000 meter på en hvalros, som er på land eller landgangspladser.
  Stk. 6.  Beflyvning over hvalros, som er på land eller landgangspladser, skal foregå med en flyvehøjde på mindst 1000 fod (304,8 meter).

 

  § 4.  Unger, herunder unger i følgeskab med voksne hunner, er fredet på Grønlands land- og fiskeriterritorium, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  I forvaltningsområde 1 og 3 er det dog tilladt at fange unger, herunder unger i følgeskab med hunner, jf. dog §§ 6 og 28. Unger, der er afhængige af moderen, aflives samtidig med moderen og rapporteres som 2 individuelle fangster.

 

Kapitel 4

Fastsættelse af kvoter for fangst

 

  § 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte 1-eller flerårige kvoter for fangst af hvalros særskilt for hver bestand. Kvotefastsættelsen sker med hensyntagen til:
1)
internationale og regionale aftaler, 
2)
videnskabelig rådgivning, 
3)
fanger- og brugerviden og 
4)
høring af kommuner og Fangstrådets medlemmer. 
  Stk. 2.  En kvote kan af biologiske årsager og under hensyntagen til bestanden begrænses til hvalrosser af bestemte køns- og aldersgrupper, bestemte jagtperioder, geografiske områder og fangstmetoder.
  Stk. 3.  Meddelelse om kvoter og vilkårene herfor offentliggøres på hjemmesiden www.naalakkersuisut.gl og via pressemeddelelse.

 

Kapitel 5

Fastsættelse af bestandsafgrænsninger og fangstperioder

 

  § 6.  Bestandene er geografisk afgrænset og er defineret som anført i bilag 2.
  Stk. 2.  Inden for en geografisk afgrænset bestand kan kvoter fastsættes på kommunalt-, forvaltningsområde- og bygdeniveau.
  Stk. 3.  Fastsættelse af bestandsafgrænsninger sker på baggrund af den nyeste videnskabelige viden om, hvordan bestandene er geografisk afgrænset.

 

  § 7.  Det er tilladt at drive kvoteret jagt på hvalrosser inden for de i bilag 2 definerede bestandsafgrænsninger og forvaltningsområder i perioden 1. januar til 31. december, begge dage inkluderet.

 

Kapitel 6

Høring og fordeling af kvoter for fangst

 

  § 8.  Fordeling af de i § 5, stk. 1, fastsatte kvoter til kommunerne foretages af Naalakkersuisoq efter høring angivet i § 5, stk. 1, nr. 4.
  Stk. 2.  Kvoter kan fordeles på kommunalt-, forvaltningsområde-, by- eller bygdeniveau.
  Stk. 3.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan pålægge kommunalbestyrelsen at varetage den nødvendige administrative forvaltning i forbindelse med fordelingen af kvoterne.
  Stk. 4.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan nedsætte en kommunes kvoter for det pågældende eller det efterfølgende år, såfremt det konstateres, at der er sket ulovlig fangst af hvalros i et forvaltningsområde. En nedlagt unge gælder i antal det samme som en voksen hvalros.
  Stk. 5.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan overføre kvoter, der ikke er opbrugt inden for en geografisk afgrænset bestand, til den samlede kvote for den samme bestand i det efterfølgende kvote-år. Metode for overførsel af ubrugte kvoter er ikke-akkumulerende.

 

Kapitel 7

Fangstberettigelse, udstedelse og fordeling af licenser

 

  § 9.  Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af denne bekendtgørelse, må nedlægge hvalros. Dette gælder også ved fællesfangst.
  Stk. 2.  1 licens giver adgang til fangst af 1 hvalros i det forvaltningsområde i det år, hvor licensen er udstedt. Jagtperioden fremgår af licensen.
  Stk. 3.  Licensen skal medbringes sammen med gyldig jagtbevis under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet, jagt- og fiskeribetjente, disses assistenter eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.
  Stk. 4.  Det er ikke tilladt at drive fangst på tværs af de geografisk definerede bestandsafgrænsninger og forvaltningsområder, jf. bilag 2.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen fordeler kvoterne til forvaltningsområderne, før fangsten påbegyndes.
  Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen skal snarest skriftligt orientere Departementet for Fiskeri og Fangst efter, at de besluttede kvoter er blevet fordelt i forvaltningsområdet.

 

  § 10.  En licens til fangst af hvalros er personlig og må ikke overdrages eller sælges.
  Stk. 2.  Personer, der har fået en licens og ikke kan eller vil udnytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til kommunalbestyrelsen.

 

  § 11.  Nummererede licenser til fangst af hvalros udstedes efter ansøgning af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende ansøger har folkeregisteradresse.
  Stk. 2.  Ansøgere skal have et gyldigt erhvervsjagtbevis og skal være minimum 15 år gamle ved ansøgningstidspunktet for at kunne deltage i fordelingen af licenser.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen udleverer samtidig med licensen et fangstrapporteringsskema til licensmodtageren. Fangstrapporteringsskemaet fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

 

  § 12.  Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere, jf. § 11, stk. 1, overstiger antallet af licenser, som kommunalbestyrelsen kan udstede, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om en turnusordning eller officiel lodtrækning mellem by/bygder eller mellem fangere i forbindelse med fordeling af licenser.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan udstede mere end 1 licens ad gangen til en fanger.

 

  § 13.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser. 
  Stk. 2.  Licenser, som ikke er afhentet inden for den fastsatte tidsfrist, jf. stk. 1, kan omfordeles inden for forvaltningsområdet i henhold til en officiel venteliste oprettet af kommunalbestyrelsen.     
  Stk. 3.  Tidspunktet for genfordeling meddeles af kommunalbestyrelsen.
Stk. 4.  Genfordelingen skal foretages efter høring af de lokale fisker- og fangerorganisationer samt alle relevante parter inkl. de steder hvor der ikke er fisker- og fanger organisationer i de respektive kommuner og forvaltningsområder.

 

  § 14.  Kommunalbestyrelsen skal følge kvoteforbruget nøje og standse fangsten øjeblikkeligt med pressemeddelelse, når den tildelte kommunekvote eller kvoten for et område er opbrugt.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal rette skriftlig henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst, når den tildelte kommunekvote er opbrugt med kopi af pressemeddelelsen omtalt i stk. 1.

 

Kapitel 8

Fangstmetoder og udnyttelse

 

  § 15.  Fangst af hvalros skal ske ved brug af riffel, hvor mindste lovlige kaliber er 30.06 (7,62x63 mm). Anvendelse af hel- og halvautomatiske rifler er ikke tilladt.

 

  § 16.  Fly, helikoptere, køretøjer, herunder snescootere og All-terrain vehicles (ATV) samt fartøjer, som ifølge deres målebrev er 15 meter længde over alt (l.o.a.) eller derover, må ikke anvendes i forbindelse med jagt på hvalrosser eller til befordring til og fra jagtområdet.

 

  § 17.  Hvalrosfangst i Melville Bugt reservatets fredningsgrænse 1 skal foregå som traditionel fangst, herunder med kajak. Området er beliggende mellem fredningsgrænse 1 og 2.

 

  § 18.  Al kød, spæk, skind og andre brugbare dele af en nedlagt hvalros skal bringes tilbage fra fangstpladsen eller deponeres. Inden fangstpladsen forlades, skal rester så vidt muligt bortskaffes.

 

Kapitel 9

Aflivning efter tilladelse

 

  § 19.  Efter forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst kan der ske aflivning af sygdomsramte, hårdt sårede hvalrosser eller hvalros viklet i garn eller i andre fiskeredskaber.
  Stk. 2.  Såfremt en lovlig fangst af hvalros viser sig ikke at være egnet til menneskeføde grundet sygdomsangreb eller lignende, kan Departementet for Fiskeri og Fangst efterfølgende give tilladelse til, at fangsten betragtes som aflivning. Hvis der er anvendt licens, vil den forblive i kraft.
  Stk. 3.  Hvalros aflivet i medfør af stk. 1 kan fordeles til den lokale befolkning, såfremt dyret egner sig til føde. Kranium, tænder og baculum (penisknogle) tilfalder Departementet for Fiskeri og Fangst og skal senest 14 dage efter aflivningen sendes til Postboks 269, 3900 Nuuk. Fragtomkostningerne afholdes af Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Kapitel 10

Anskydning og bifangst

 

  § 20.  Anskydning og bifangst af hvalros skal rapporteres til Departementet for Fiskeri og Fangst. I tilfælde af anskydning eller bifangst af hvalros skal nærmeste jagt- og fiskeribetjent eller kommune kontaktes snarest muligt. Anskydning og bifangst påvirker ikke den relevante fangers licens eller forvaltningsområdets kvoter.
  Stk. 2.  Hvalros fanget som bifangst kan fordeles til den lokale befolkning, såfremt dyret egner sig til føde.
  Stk. 3.  Observation af siloq rapporteres til Departementet for Fiskeri og Fangst. Såfremt ådslet kan udnyttes, træffer Departementet for Fiskeri og Fangst en beslutning om håndteringen i lokalområdet. Observation af ådsel kan rapporteres på bilag 1, såfremt ådslet er brugbar.
  Stk. 4.  Som udgangspunkt tilfalder kranium, tænder og baculum Departementet for Fiskeri og Fangst. Departementet træffer afgørelse om håndteringen af ovennævnte. Eventuelle fragtomkostninger afholdes af Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Kapitel 11

Betingelser for salg

 

  § 21.  Kun personer med et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens må sælge kød, kranie, stødtænder, baculum og knogler af hvalros som første leverandør.
  Stk. 2.  Salg af hvalros må ikke ske, førend kommune- eller bygdekontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3.  Uden for kommune- eller bygdekontorets åbningstid kan salg før påstemplet licens ske, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet. 
  Stk. 4.  Salg eller køb af den nedlagte hvalros, eller dele af den, må ikke finde sted, før indehaveren af licensen har påtegnet en kopi af licensen. Denne skal i en salgssituation på anmodning kunne fremvises. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed. Ved videresalg eller indhandling af kranium, tænder, baculum samt knogler fra hvalros skal kopi af den påtegnede og stemplede licens følge med i salget. Videresalg er dog tilladt i forbindelse med husflidskunst.
  Stk. 5.  Det er forbudt at købe eller modtage kød, baculum, knogler og tænder samt andre dele af ulovligt nedlagt hvalros.
  Stk. 6.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan bestemme, at hele eller dele af ulovlig nedlagt hvalros kan tildeles offentlige institutioner og den lokale befolkning.

 

Kapitel 12

Rapportering og kontrol

 

  § 22.  Alle hvalrosfangster, bifangster og anskydninger skal rapporteres til hjemkommunen, by eller bygdekontor hurtigst muligt.
  Stk. 2.  Rapporteringen foretages af den pågældende fanger. Ved fællesfangst rapporteres fangsten kun af licensindehaveren. 
  Stk. 3.  Ved rapportering skal der anvendes et skema, jf. bekendtgørelsens bilag 1. Der udfyldes et skema for hver fanget, anskudt eller bifangst af hvalros. Kopi af den af kommunen påstemplede licens skal medfølge fangst- og anskydningsrapporteringen, såfremt hvalrossen skal sælges, jf. § 21, stk. 1. Skemaet skal afleveres samtidig med, at licensen påstemples, jf. dog § 20, stk. 1.
  Stk. 4. Hvis der er fundet et mærke med nummer eller en radio- eller satellitsender, skal dette afleveres sammen med kopi af fangstrapporteringsskemaet til Grønlands Naturinstitut. Det originale fangstrapporteringsskema sendes til Departementet for Fiskeri og Fangst med angivelse af, at en radio- eller satellitsender blev sendt til Grønlands Naturinstitut.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen indsender snarest efter modtagelsen de indkomne skemaer samt den påstemplede licens til Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

  § 23.  Gyldigt erhvervsjagtbevis og licens eller autorisation til indhandling skal kunne forevises på anmodning af politiet, kommunalbestyrelse, jagt- og fiskeribetjente og dertil bemyndigede personer.

 

Kapitel 13

Nødret eller nødværge

 

  § 24.  Såfremt en hvalros nedlægges som følge af nødret eller nødværge, jf. Kriminallovens regler herom, tilfalder alle dele Grønlands Selvstyre. Håndtering af fangstbyttet bestemmes af Departementet for Fiskeri og Fangst. Departementet for Fiskeri og Fangst kan foranstalte fordeling af kød m.v. i lokalområdet.
  Stk. 2.  Ved en nødret eller nødværge aflivning skal der uden ophold gives besked til Departementet for Fiskeri og Fangst fra personen, der har nedlagt hvalrossen.

 

Kapitel 14

Kommunal vedtægt

 

  § 25.  En kommunalbestyrelse kan ved kommunal vedtægt opstille yderligere krav i henhold til § 7, § 11, stk. 1 og stk. 3, § 12, § 13, stk. 1-3, § 14, § 15, stk. 1, § 16, § 18 og § 21, stk. 1-5, samt udstede retningslinjer for udøvelse af jagten i visse områder inden for kommunen. 
  Stk. 2.  Kommunale vedtægter skal godkendes af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.

 

Kapitel 15

Mærkning og udførsel

 

  § 26.  Immobilisering af hvalros i forbindelse med prøvetagning, mærkning samt andet arbejde i forbindelse med videnskabelige undersøgelser med levende hvalros må kun foretages af Grønlands Naturinstitut. 
  Stk. 2.  Utilsigtet aflivning i henhold til stk. 1 skal rapporteres øjeblikkeligt til Departementet for Fiskeri og Fangst. Departementet træffer afgørelse om håndteringen af den utilsigtede aflivning.

 

  § 27.  Hvalros, herunder hvalrosunger, må ikke holdes i fangenskab eller udføres fra Grønland uden tilladelse fra Naalakkersuisut.

 

Kapitel 16

Dispensation og yderligere vilkår for fangst

 

  § 28.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan til videnskabelige formål, eller som led i en kortlægning af Grønlands fangstmæssige ressourcer, meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser.

 

  § 29.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan fastsætte krav om levering af et mindre stykke hud, kød, knogle eller tand fra hvalrosfangsten til videnskabelige undersøgelser. De videnskabelige prøver skal sammen med oplysning om fangsten samt kopi af udfyldt særmeldingsskema afleveres til kommunekontoret og lægges i en af Grønlands Naturinstituts udleverede plastbeholdere med saltvand.
  Stk. 2.  Kommunekontoret videresender den indleverede vævsprøve samt kopi af udfyldt særmeldingsskema til Grønlands Naturinstitut, Postboks 570, 3900 Nuuk straks efter modtagelsen. Fragtudgifterne afholdes af Grønlands Naturinstitut.

 

Kapitel 17

Foranstaltninger

 

  § 30.  Ved overtrædelse af §§ 3-4, § 7, § 9, stk. 1-3, § 10, §§ 15-21, § 22, stk. 1-4, §§ 23-24, §§ 26-27, § 29, stk. 1, kan idømmes bøde og konfiskation af fangsten efter kriminalloven.
  Stk. 2.  Ved overtrædelse af de i medfør af bekendtgørelsen udstedte kommunale vedtægter kan der i de kommunale vedtægter fastsættes bøde og konfiskation efter kriminalloven.
  Stk. 3.  Beslutningen om anvendelse af konfiskerede dele fra hvalros træffes af Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 4.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1 efter reglerne i kriminalloven.
  Stk. 5.  Bøder, der idømmes efter denne bekendtgørelse, tilfalder Landskassen.

 

Kapitel 18

Ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser

 

  § 31.  Bekendtgørelsen træder i kraft 7. oktober 2022. 
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros. Kommunale vedtægter udstedt i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros forbliver dog i kraft, indtil disse ophæves.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 7. oktober 2022

 

 

 

Karl Tobiassen
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

 

 

/ Jørgen Isak Olsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk