Vedtægt om fiskeri med bundgarn i Kommuneqarfik Sermersooq

I medfør af §§ 23, stk. 2, 33, stk. 2 og § 34 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012 om ændring af Landstinglov om fiskeri fastsættes følgende:

 

Geografisk anvendelsesområde m.v.

§ 1.  Vedtægten omfatter Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2.  Det er tilladt at fiske med bundgarn i Kommuneqarfik Sermersooq
Stk. 2.  I bunden af Kapisillit er det dog ikke tilladt at fiske med bundgarn. Forbuddet gælder i fjorden inden for en ret linje trukket mellem Quassungaarssuk og Pingup eqinga, jf. bilag 1.

Anmeldelse af bundgarnsplads, reservering m.v.

§ 3.  Bundgarn der udsættes skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal ske inden bundgarn udsættes, og anmelderen skal sikre sig, at den plads, der ønskes benyttet, ikke forud er optaget på tidspunktet for anmeldelsen. Anmeldelsen indgives til kommunens Borgerserviceafdeling.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen hører den lokale fisker- og fangerforening forinden der træffes afgørelse om tildeling af bundgarnsplads.
Stk. 3.  Når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om at tildele bundgarnspladsen, kan anmelderen udsætte sit bundgarn.
Stk. 4.  Bundgarnsplads tildeles for en periode på 1 år.
Stk. 5.  Den tildelte bundgarnsplads må dog ikke benyttes i perioden mellem den 1. december og den 28. februar.

§ 4.  Den der ønsker at bevare brugsretten til bundgarnspladsen indgiver ansøgning til kommunalbestyrelsen senest d. 1. februar. Undlader brugeren at ansøge om fornyelse ophører brugsretten ved udløbet af den periode, som fremgår af afgørelsen, jf. § 3, stk. 4.
Stk. 2.  Såfremt en reserveret bundgarnsplads, jf. stk. 1, ikke er taget i brug ved bundgarnsfiskeriets påbegyndelse, kan bundgarnspladsen tildeles en anden, såfremt der foreligger en skriftlig aftale mellem parterne om overdragelse af brugsretten. Aftalen om overdragelse kan være tidsbegrænset.

§ 5.  Såfremt en tildelt bundgarnsplads ikke ibrugtages skal dette straks meddeles til kommunalbestyrelsen. De pågældende pladser betragtes herefter som afgivet.

Krav til bundgarnsfiskeri

§ 6.  Brugeren af en bundgarnsplads skal tydeligt afmærke pladsen med en stage på land. Stagen skal være forsynet med bundgarnssætterens navn. Stagen skal rage mindst 1.5 meter op over terrænet.

§ 7.  I fjorde må intet bundgarn udsættes nærmere end 500 meter langs strandkanten fra anden mands bundgarn.

§ 8.  Langlinefiskeri og pilkning er forbudt inden for en afstand af 50 meter fra et udsat bundgarn
Stk. 2.  Ankring er forbudt inden for en afstand af 150 meter fra et udsat bundgarn.   

§ 9.  Det er forbudt at henkaste affald og lignende på kysten eller i vandet. Alt affald, herunder fiskeaffald, skal medbringes fra stedet.

Optagning af bundgarn

§ 10.  Enhver, der har standset sit bundgarnsfiskeri, har pligt til at fjerne sit bundgarn uden ugrundet ophold.

§ 11.  Bundgarn skal tages op inden vinterisen lægger til ved fjordene dog senest den 1. december hvert år.

Sanktioner

§ 12.  Overtrædelse af § 2 stk. 2, § 3, stk. 1 og stk. 5, samt §§ 5 - 11 i denne vedtægt kan foranstaltes med bøde og konfiskation. Bøde og konfiskationsværdi tilfalder Landskassen.


Ikrafttrædelse

§ 13.  Denne vedtægt træder i kraft 15.04.2014.
Stk. 2.  Samtidig ophæves følgende vedtægter:
1)  bundgarnsvedtægt for Angmassalik kommune, stadfæstet den 24.oktober 1980,
2)  bundgarnsvedtægt for Godthåb Kommune af 2. marts 1960, stadfæstet d. 29. marts 1960, ændring af d. 21. marts 1983, stadfæstet d. 7. juni 1983, og ændring af d. 3. juli 2001.

 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, den 26.11.2013.____________________________________________

Asii Chemnitz Narup, Borgmester i Kommuneqarfik SermersooqGrønlands Selvstyre, den 3. april 2014____________________________________________

Finn Karlsen, Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk