Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9, af 27. juni 2013 om brugerbetaling på fiskeriområdet

I medfør af § 14a og § 33, stk. 2 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012 fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen regulerer brugerbetaling på fiskeriområdet.
Stk. 2.  Betalingspligten gælder for fiskeri, der udøves fra fartøjer eller af rederier, der er hjemmehørende i Grønland.


Gebyr og betalingsfrister

§ 2.  For licens til havgående fiskeri eller kystnært rejefiskeri betales der gebyr med baggrund i kvotestørrelsen. Der betales 60,00 kroner per tons meddelt kvote. Betaling for kvote som ikke udnyttes, refunderes ikke.
Stk. 2.  Gebyret efter stk. 1 forfalder 1. januar samme år som kvoten gælder for. Sidste rettidige betalingsdato er 1. april samme år.
Stk. 3.  Bliver en kvote meddelt efter den 1. januar, til anvendelse i det samme kalenderår, forfalder gebyret den dag kvoten bliver meddelt, og sidste rettidige betalingsdato er 3 måneder efter forfaldstidspunktet.
Stk. 4.  Falder betalingsdatoen, jf. stk. 2, på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.


Fiskerier baseret på fiskedage

§ 3.  Gebyret for meddelelse af kvote til fiskerier indenfor det havgående fiskeri, der er baseret på fiskedage, beregnes ud fra den mængde der landes. Gebyret er 60,00 kroner per tons.
Stk. 2.  Gebyret efter stk. 1, forfalder 1 måned efter at fiskeriet er ophørt. Sidste rettidige betalingsdato er 1 måned efter forfaldstidspunktet.
Stk. 3.  Falder betalingsdatoen, jf. stk. 2, på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.


Hæftelse

§ 4.  Gebyr efter § 2 påhviler den, som den 1. januar er meddelt en kvote. Bliver en kvo­te meddelt i løbet af et kalenderår, påhviler gebyret for den resterende del af kalenderåret den person eller virksomhed, som er meddelt kvoten.
Stk. 2.  Overdrages en kvote helt eller delvist, hæfter den overdragende for det gebyr, som skal betales i løbet af kalenderåret.
Stk. 3.  Overdrages en kvote som led i konkurs, tvangssalg, likvidation eller lignende endeligt virksomhedsophør, overgår hæftelsen for gebyret dog til den virksomhed, som erhverver kvoten.


Forsøgsfiskeri

§ 5.  Gebyr for forsøgsfiskeri indenfor det havgående fiskeri beregnes på baggrund af den reelle fangst. Der svares gebyr for hvert tons fangst og gebyret er 60,00 kroner per tons.
Stk. 2.  Gebyret efter stk. 1 forfalder den 1. januar året efter fiskeriet har fundet sted og sidste rettidige betalingsdato er 1. april året efter fiskeriet har fundet sted.
Stk. 3.  Falder betalingsdatoen, jf. stk. 2, på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan helt eller delvist fritage for gebyret i tilfælde af forsøgsfiskeri. Fritagelse meddeles skriftligt.


Manglende betaling

§ 6.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan pålægge en person eller en virksomhed, der ikke betaler gebyret rettidigt, en ny betalingsfrist.
Stk. 2.  Skyldigt gebyr forrentes i henhold til renteloven.
Stk. 3.  Ved manglende betaling, vil ansøger ikke på ny opnå tilladelser eller licenser i henhold til fiskeriloven, førend det skyldige beløb, inklusiv morarenter, er betalt.


Foranstaltninger

§ 7.  Bøde kan idømmes den der forsætligt, eller groft uagtsomt, undlader at efterkomme et i medfør af § 6 meddelt påbud om anvendelse af en betalingsfrist.
Stk. 2.  Bøder efter stk. 1. tilfalder Landskassen.


Ikrafttræden

§ 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 21. december 2012 om brugerbetaling på fiskeriområdet.
Stk. 2.  Gebyr betalt i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 22 af 21. december 2012 skal tilbagebetales. Anmodning om tilbagebetaling skal fremsættes senest den 31. december 2013 overfor Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, bilagt oplysning om navn på licenshaver samt oplysninger om det kontonummer, hvor tilbagebetaling kan ske. Hvis ikke anmodning om tilbagebetaling er fremsat inden den 31. december 2013, bortfalder tilbagebetalingskravet.Grønlands Selvstyre, den 27. juni 2013Karl Lyberth

/

Jens K. Lyberth 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk