Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2016 om ændring af Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold (Ændringer om lovpligtig vaccination, mærkning samt registrering af hunde)

§ 1

I Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 18. november 2010 og ved Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011, foretages følgende ændringer:


1
. § 4, stk. 1 affattes således:
§ 4.  Naalakkersuisut meddeler de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af de krav, der er fastsat i §§ 8, 12, § 21, stk. 8, §§ 22, 23, eller i regler fastsat i medfør heraf.”

2. § 5 affattes således:
§ 5.  Kommunalbestyrelsen meddeler de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af de krav, der er fastsat i §§ 7, 9, 10, § 13, stk. 1, §§ 15, 16, 19, § 21, stk. 1-3, eller i regler fastsat i medfør heraf.”

3. Overskriften til kapitel 7 affattes således:
Overvågning, mærkning og vaccination

4. § 21 affattes således:
  § 21.  Besidderen af en hund, herunder slædehunde og fårehunde, skal sørge for, at hunden:
1) følger et af Naalakkersuisut fastsat vaccinationsprogram, hvor den vaccineres regelmæssigt mod hundesyge og parvovirus, og
2) mærkes og registreres med individuel permanent mærkning, inden eller samtidig med første vaccination.
  Stk. 2.  Hunden skal vaccineres tre gange i det første år, og herefter genvaccineres hvert tredje år.
  Stk. 3.  Vaccination og mærkning efter stk. 1 må kun udføres af en uddannet dyrlæge eller en autoriseret hundevaccinatør.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen påser, at det nødvendige antal autoriserede hundevaccinatører eller dyrlæger ansættes i kommunen.
  Stk. 5.  Naalakkersuisut uddanner og autoriserer de kommunale hundevaccinatører efter kommunalbestyrelsens indstilling.
  Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen skal på anmodning fra Naalakkersuisut indsende indberetninger om hunde, der vaccineres, mærkes og registreres i kommunen.
  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan iværksætte overvågning af hunde, herunder slædehunde og fårehunde, samt katte. I forbindelse med overvågningen kan Naalakkersuisut indsamle og udtage prøver samt foretage særskilt mærkning og registrering.
  Stk. 8.  Besidderen af hunde, herunder slædehunde og fårehunde, samt katte skal vederlagsfrit stille den nødvendige bistand til rådighed for Naalakkersuisut eller kommunalbestyrelsen ved situationer som i stk. 7.
  Stk. 9.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om indberetninger efter stk. 6, herunder hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen skal indberette, hvordan oplysningerne skal indberettes samt hyppigheden af indberetningen.”

5. Efter § 21 indsættes:
§ 21 a.  Såfremt besidderen af en hund, herunder slædehunde og fårehunde, modsætter sig en påbudt vaccination eller mærkning og registrering med individuel permanent mærkning, skal kommunalbestyrelsen foranledige, at hunden tvangsvaccineres, mærkes og registreres.
  Stk. 2.  Kan en tvangsvaccination, mærkning eller registrering efter stk. 1 ikke gennemføres, skal kommunalbestyrelsen foranledige, at hunden aflives for besidderens regning og uden erstatning for besidderen.

  § 21 b.  Ved større udbrud og epidemier af hundesyge og parvovirus kan der alene foranstaltes et udvidet vaccinationsprogram efter anvisning og godkendelse fra Naalakkersuisut.

  § 21 c.  Landskassen afholder udgifter i forbindelse med vaccination mod hundesyge og parvovirus, samt mærkning af slædehunde og fårehunde.
  Stk. 2.  Udgifter til vaccinationer og mærkning udover det i § 21 fastsatte, samt vaccination og mærkning af andre dyr end de i stk. 1 anførte, afholdes af besidderen.”

6. § 28, stk. 1 affattes således:
§ 28.  Overtrædelse af bestemmelserne i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1-2, § 10, stk. 1-3, § 12, stk. 2-3, § 12 b, §§ 14-18, § 19, stk. 1, 2, 4 eller 5, § 20, og § 21, stk. 1, 2, 3 eller 8 kan medføre bøde.”

 
§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft d. 1. januar 2017, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Besidderen af en hund herunder slædehunde og fårehunde, hvor hunden er fyldt 1 år på tidspunktet for lovens ikrafttræden, skal sørge for, at hunden inden 1 år efter ikrafttrædelsesdatoen mærkes og registreres efter bestemmelserne i § 21.Grønlands Selvstyre, 28. november 2016


Kim Kielsen 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk