Landstingslov nr. 4 af 21. maj 2002 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg (Medlemssammensætning og ændring i sekretariatsfunktionen for Forbrugerklageudvalget) Historisk

§ 1.

I landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg, blandt andet ændret ved landstingslov nr. 1 af 28. februar 1994 og senest ændret ved landstingslov nr. 13 af 12. november 2001 foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 1, affattes således: "Denne lovs administration varetages af Grønlands Forbrugerråd og Landsstyret eller den Landsstyret bemyndiger hertil."

2. § 2, stk. 4, 2. pkt. affattes således:
"Det samme gælder den, der varetager administrationen af denne lovs kapitel 9, jfr. § 27, stk. 9."

3. § 27, stk. 1, affattes således:
" Forbrugerklageudvalget består af 9 medlemmer, der udpeges således:
1) 4 medlemmer udpeges af forbrugerrådet blandt dets medlemmer eller disses suppleanter,
2) 1 medlem udpeges af Arbejdsgiverorganisationen for Handel, Service, og Transporterhvervene i Grønland, HST,
3) 1 medlem udpeges af Grønlands Arbejdsgiverforening, GA,
4) 1 medlem udpeges af Fællesforeningen for de grønlandske Brugser, KNB,
5) 1 medlem udpeges af Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S i forening, og
6) 1 medlem, som skal være jurist, udpeges af det ressortansvarlige landsstyreområde."

4. § 27, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Det af Landsstyret udpegede medlem skal være formand for Forbrugerklageudvalget."

5. I § 27, indsættes som stk. 9:
"Stk. 9. Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion varetages af Forbrugerrådets sekretariat."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2002.
Grønlands Hjemmestyre den 21. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Sólja í Olavsstovu

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk