Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 6. december 2018 om døgninstitutioner m.v. for personer med vidtgående handicap Historisk

I medfør af § 11, stk. 4, § 12, stk. 4, § 15, § 17, stk. 1 og 20, stk. 2 i landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, som senest ændret ved Inatsisartutforordning nr. 10 af 31. maj 2010, fastsættes:

 

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

 

  § 1.  En døgninstitution for personer med vidtgående handicap indrettes og drives således, at beboerne kan få en tilværelse så nær det normale som muligt.
  Stk. 2. Det pædagogiske arbejde i en døgninstitution skal tilrettelægges således, at der tages individuelle hensyn til beboernes alder og handicap.
  Stk. 3.  Der skal udarbejdes en formålsbestemmelse samt husregler for hver døgninstitution, hvor døgninstitutionens pædagogiske sigte samt målgruppe skal fremgå. Formålsbestemmelsen skal godkendes af Naalakkersuisut.
  Stk. 4.  Døgninstitutioner reguleret efter denne bekendtgørelse kan normalt ikke bebos af personer over aldersgrænsen for alderspension.

 

  § 2.  Døgninstitutionen kan i sine husregler begrænse tidsrummet, hvor besøgende må opholde sig på døgninstitutionen. Denne begrænsning må dog ikke overskride, hvad der er nødvendigt for opretholdelse af ro og orden på døgninstitutionen.

 

  § 3.  Den kommunalbestyrelse, der varetager driften af et bokollektiv eller en beskyttet boenhed, udarbejder i fællesskab med beboerne husregler for boligen.
  Stk. 2.  Husreglerne skal være tilpasset boligens formål og må ikke mod beboernes fælles ønske gå ud over, hvad der er nødvendigt for den daglige drift.

 

  § 4.  Naalakkersuisut udsteder retningslinjer om forholdsregler ved smitsomme sygdomme på døgninstitutioner, bokollektiver eller beskyttede boenheder.

 

  § 5.  Naalakkersuisut udsteder retningslinjer for døgninstitutioners, bokollektivers og beskyttede boenheders budget- og regnskabsforpligtelser.

 

Kapitel 2
Driftsbestemmelser

 

  § 6.  Døgninstitutioner ejes og drives af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut ansætter en forstander for hver døgninstitution, der forestår den daglige drift af døgninstitutionen, efter retningslinjer fastsat af Naalakkersuisut.

 

  § 7.  Kommunalbestyrelsen fastsætter driftsbestemmelser særskilt for hvert bokollektiv og beskyttet boenhed.
  Stk. 2.  Den kommunalbestyrelse, som driver en beskyttet boenhed, kan ansætte en leder af boligen til varetagelse af den daglige drift i henhold til de efter stk. l fastsatte bestemmelser.

 

Kapitel 3
Indretningsbestemmelser for døgninstitutioner

 

  § 8.  En døgninstitution skal så vidt muligt være indrettet således, at beboerne har eget værelse.

 

  § 9.  Beboerne skal have adgang til bad, toilet, køkken samt opholdsrum.
  Stk. 2.  Døgninstitutionen skal være indrettet således, at beboerne har mulighed for fritidsaktiviteter.
  Stk. 3.  Døgninstitutionen skal have selvstændige kontor- og personalefaciliteter.
  Stk. 4.  Såfremt døgninstitutionen har sovende nattevagt, skal der være indrettet et hvilerum til personalet.

 

  § 10.  Døgninstitutionen skal være således indrettet, at den til enhver tid kan godkendes af bygnings- og brandmyndighederne samt arbejdstilsynet.

 

  § 11.  Indretning af beboernes værelser skal så vidt muligt ske i samarbejde med beboerne og skal indeholde møblement, der er passende for beboernes alder og handicap.

 

  § 12.  Fællesrum skal være indrettet således, at samtlige beboere kan benytte rummene uanset handicap.

 

Kapitel 4
Visitation og visitationsudvalg

 

  § 13.  Ved hver døgninstitution skal oprettes et visitationsudvalg. Forstanderen er formand for udvalget, og døgninstitutionen varetager udvalgets sekretariatsopgaver. Naalakkersuisut afgør udvalgets sammensætning for hver enkelt døgninstitution.
  Stk. 2.  Visitationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af Naalakkersuisut.

 

  § 14.  Visitationsudvalget skal behandle alle ansøgninger om indskrivning på og udskrivning fra døgninstitutionen.

 

  § 15.  Visitationsudvalget skal ved alle indskrivninger påse, at indskrivningen er i overensstemmelse med pågældendes tarv, og at indskrivningen er overensstemmende med døgninstitutionens formål.

  § 16.  Kommunalbestyrelsen opretter et visitationsudvalg ved hvert bokollektiv og beskyttet boenhed. Visitationsudvalget skal være sammensat af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, lederen af boligen samt så vidt muligt alle beboere.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsens repræsentant er formand for udvalget og varetager udvalgets sekretariatsopgaver.
  Stk. 3.  Visitationsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden.
  Stk. 4.  Klager over visitationsudvalgets beslutninger kan inden 4 uger fra afgørelsen indbringes for kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 5
Behandlingsplaner

 

  § 17.  I forbindelse med en persons indskrivning på en døgninstitution for personer med vidtgående handicap, skal der udarbejdes en behandlingsplan for personen.
  Stk. 2.  Behandlingsplanen skal udarbejdes af døgninstitutionen og kommunalbestyrelsen i personens hjemkommune, i samarbejde med eventuelle sagkyndige konsulenter med særligt indblik i personens handicap og Naalakkersuisut.
  Stk. 3.  Behandlingsplanen skal så vidt muligt godkendes af pågældende selv eller, hvis der er tale om et barn, af forældremyndighedsindehaverne. Er pågældende personligt umyndiggjort, skal værgen tillige godkende behandlingsplanen.

 

Kapitel 6
Særligt om ophold på behandlingsinstitution

 

  § 18.  Ved udarbejdelse af behandlingsplan for personer, i forbindelse med indskrivning på en behandlingsinstitution, skal der tages beslutning om, hvor personen efter behandling skal tilbydes bolig.
  Stk. 2.  Er pågældende færdigbehandlet, uden der kan gives pågældende et passende boligtilbud, kan behandlingsinstitutionen afkræve hjemkommunen betaling for pågældendes videre ophold på behandlingsinstitutionen. 

 

Kapitel 7
Særligt om personalenormering

 

  § 19.  Naalakkersuisut fastsætter for hver døgninstitution en fast personalenormering.

 

 

Kapitel 8
Takstbetaling på døgninstitutioner el.lign.

 

  § 20.  Ophold på døgninstitution for personer med vidtgående handicap betales af kommunalbestyrelsen med et beløb pr. anbringelsesdøgn, der er fastsat i henhold til § 16 a i Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

 

  § 21.  Har en person kun ophold på en døgninstitution en del af døgnet, betales en nedsat takst, der forhandles individuelt mellem kommunalbestyrelsen og døgninstitutionen.

  Stk. 2.  En beboer på en døgninstitution, der i mere end 2 uger har ophold uden for døgninstitutionen pga. ferie, sygdom eller lignende, betragtes stadig som indskrevet på døgninstitutionen, men takstbetalingen for perioden kan nedsættes til 85 % af den fulde takst, jf. § 20.
  Stk. 3.  Modtager en døgninstitution beboere på midlertidigt ophold, f.eks. som led i aflastning af beboeren, dennes familie eller under beboerens ferie, betales den fulde døgntakst, jf. § 20, for opholdet.

 

  § 22.  En beboer, der har egen indtægt under opholdet, betaler for opholdet med op til 60 % af sin indtægt, dog maksimalt et beløb, der svarer til den fulde takst, jf. § 20. Kommunalbestyrelsens takstbetaling nedsættes forholdsmæssigt.

 

  § 23.  En beboer, der modtager førtidspension, betaler for opholdet efter de i Inatsisartutlov om førtidspension fastsatte regler.

 

  § 24.  Såfremt en døgninstitution yder en kommunalbestyrelse særlig service, kan Naalakkersuisut efter aftale med kommunalbestyrelsen opkræve betaling herfor.

 

Kapitel 9

Ikrafttræden

 

  § 25.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2019.

  Stk. 2.  Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap.
Grønlands Selvstyre, den 6. december 2018

 

 

 

Martha Abelsen

/

Julie Præst Wilche

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk