Bilag 1

Kontrolapparatets funktion:

Et kontrolapparat skal registrere, om der har været passagerer i hyrevognen under kørsel (besatte kilometre). Kontrolapparatet skal fungere overensstemmende med taxametrets tælleværk for besatte kilometre. Kontroltælleren skal endvidere opfylde følgende bestemmelser:

1. Kontroltælleren skal kontinuerligt sammentælle og elektronisk angive antallet af besatte kilometre i mindst 4 cifre.

2. Kontroltælleren må ikke kunne nulstilles eller kunne slette optalte kilometre eller dele heraf. I kontroltælleren kan angivelsen ske i trin for hver talt kilometer. Impulstælleværket anses for at fungere kontinuerligt, når der tælles flere impulser end 500 pr. 1000 m kørsel.

3. Aflæsning af cifrene skal til enhver tid kunne ske direkte eller kunne foretages uden anvendelse af værktøj.

4. Kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger (sædekontakter), der indbygges i sæderne, eller

5. Kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger, der fungerer ved hjælp af moduleret infrarødt lys og fotoceller, hvor aktiveringen sker ved brydning af lysstrålen mellem hver sender- og modtagerenhed. Apparatet og dets forbindelser skal være upåvirkeligt af indstråling af sollys eller af tilfældig elektromagnetisk stråling.

6. Kontaktanordningerne skal aktivere kontrolapparatet, når der medtages passagerer, uanset på hvilke passagersæder disse sætter sig. Dette gælder også for passagerer i kørestole.

7. Der må ikke foretages indgreb, der kan hindre kontaktanordningernes tilsigtede funktion, og kontaktanordningerne skal være anbragt beskyttet dels mod indgreb i deres tilsigtede funktion, dels mod ødelæggelse ved hyrevognens normale brug.

8. Kontrolapparatet skal tillige aktiveres af taxametret, når der er indstillet på et takstområde og er slået til.

9. Synligt for føreren skal forefindes en kontrollampe, der lyser, eller et displaysymbol der indikerer, når kontrolapparatet er aktiveret, og der registreres kontrolkilometre.

Installation af kontrolapparater

1.1 Kontrolapparatet kan være sammenbygget med taxametret. Er kontrolapparatet installeret separat, kan det have fælles transmission eller impulsgiver med taxametret.

1.2 Strømforsyning til kontrolapparatet skal ske direkte fra hyrevognens akkumulatorpolsko.

Plombering af kontrolapparater

2.1 Kontrolapparatets forbindelser til hyrevognen (transmissionen), ledningssamlinger og kontakter skal være plomberet på en sådan måde, at indgreb i kontrolapparatets funktion kun kan foretages, når en eller flere plomber brydes.

2.2 Kontrolapparatets forbindelser til Hyrevognen(transmissionen), ledningssamlinger og kontakter skal være kontrolleret og plomberet.

Kontrolapparatets nøjagtighed og tolerance

3.1 Såfremt kontrolapparatet er sammenbygget med (indeholdt i) taxametret skal kontrolapparatets tæller og taxametrets tæller for besatte kilometre fungere synkront.

Separat kontrolapparat skal tælle overensstemmende med taxametrets tælleværk for besatte kilometre. Af hensyn til konstruktive forskelle i tælleværkerne tillades en afvigelse på højst 1 pct. mellem tællervisninger for en gennemført vejstrækning.