Inatsisartutlov nr. 10 af 29. november 2013 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af rentefradragsbegrænsning, afskaffelse af ”carry back” og udskydelse af afregningstidspunktet for A-skat og udbytteskat)

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 9 af 3. december 2012, foretages følgende ændringer:


1.
§ 15, stk. 5, ophæves.

2. § 24, stk. 1, nr. 3, affattes således:
”3)  renter og løbende provisioner af gæld, jf. dog § 15, stk. 4.”

3. § 30, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

4. I § 30, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres ”stk. 3-6” til: ”stk. 3-5”.

5. § 31, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Underskud efter stk. 1 kan dog fremføres til modregning i positiv indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed efter reglerne i § 30, stk. 1 og 3.”

6. § 52, stk. 7, affattes således:
Stk. 7.  Foreligger der ved fusionen i et af selskaberne underskud fra tidligere år, kan dette underskud ikke bringes til fradrag i det indskydende eller modtagende selskabs skattepligtige indkomst for de nærmest forudgående 5 indkomstår.”

7. § 81, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

”De beløb, som den indeholdelsespligtige har indeholdt i en kalendermåned, forfalder til betaling den 1. i den følgende måned med sidste rettidige betalingsdag den første dag i måneden efter forfaldsmåneden.”

8. § 88, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:
”Selskabet skal indbetale den indeholdte udbytteskat til skatteforvaltningen senest den første dag i måneden efter den måned, hvori vedtagelsen om udbetaling eller godskrivning af udbyttet finder sted. Er der tale om en kapitaludlodning, skal den indeholdte udbytteskat indbetales senest den første dag i den måned, som følger 10 dage eller mere efter proklamafristens udløb.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  § 1, nr. 3-6, har virkning for tilladelser, som ikke er meddelt inden den 1. december 2013.Grønlands Selvstyre, den 29. november 2013Aleqa Hammond

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk