Hunde- og kattevedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq

I medfør af § 13, stk.1, og § 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011, fastsættes:

Kapitel 1
Indledning

§ 1. Denne vedtægt gælder for Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2. Definition af slædehundedistrikter reguleres ved inatsisartutlov.


Kapitel 2
Fælles bestemmelser

Tilladelse til hunde- og kattehold

§ 3. Hunde- og kattehold i Kommuneqarfik Sermersooq må kun finde sted efter skriftlig indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.
Stk. 2. En ansøgning om tilladelse til hunde- og kattehold sker ved henvendelse til det lokale servicecenter eller filialkontor i Kommuneqarfik Sermersooq.
Stk. 3. I ansøgningen skal det dokumenteres, at gældende veterinære bestemmelser er overholdt.
Stk. 5. Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan nægte personer tilladelse til hunde- og kattehold, såfremt de groft eller gentagne gange overtræder denne vedtægt.

§ 4. Ved indførelse af hund eller kat fra Danmark eller andre lande skal det kunne dokumenteres, at Grønlands Repræsentation har givet tilladelse til indførelsen.

§ 5. Hunde og katte skal være vaccineret efter de til enhver tid gældende regler.
Stk. 2. Som dokumentation for gyldig vaccination kræves vaccinationsattest eller kvittering for vaccination fra den af kommunen udpegede person.
Stk. 3. Hunde og katte skal være forsynet med et synligt mærke, der dokumenterer tidspunktet for seneste rabiesvaccination.

§ 6. Såfremt en hund eller en kat ikke er vaccineret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, kan kommunalbestyrelsen foranledige at dyret tvangsvaccineres, og hvis dette ikke er muligt, skal dyret aflives. Udgifter til vaccination afholdes af ejer.

§ 7. Hunde og hundehold skal tøjres i minimum 5 meters afstand til veje og stier og minimum 10 meter til anden mands hus.
Stk. 2. Hunde og hundehold skal tøjres, så der er fri adgang til bygninger.
Stk. 3. Hunde skal tøjres minimum 75 meter fra skole, institutioner, blokbebyggelser, levnedsmiddelvirksomheder, spærrezoner og lignende eller som der planmæssigt er mulighed for.
Stk. 4. Ved nærmere placering end 7,5 meter til anden mands hus skal ansøgeren indhente en skriftlig samtykkeerklæring fra de berørte naboer, inden arealtildeling kan gives.

§ 8. Hunde og katte skal have adgang til tørt leje, læ for vejr og vind og frisk drikkevand.


Strejfende, herreløse samt ulovligt indførte og holdte hunde og katte

§ 9. Strejfende, herreløse samt ulovligt indførte og holdte hunde samt katte indfanges.
Stk. 2. Der gives 72 timers varsel før løse hunde og katte aflives. Varsel gives ved offentligt opslag på kommunekontor, filialkontor eller via Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside.
Stk. 3. Ejeren af ulovligt holdt og/eller ulovligt indførte hunde og katte vil af Kommuneqarfik Sermersooq, få en skriftlig henvendelse vedrørende manglende tilladelse til hunde- og kattehold, med en frist på 10 dage for at rette op på de ulovlige forhold. Herefter kan ulovligt holdt samt ulovligt indførte hunde og katte afhentes af en af Kommuneqarfik Sermersooq udpeget person og efterfølgende aflives uden varsel.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at indfangede hunde og katte opbevares i et tidsrum specifikt for det enkelte bosted med mulighed for undersøgelse af ejerskab dog minimum 72 timer.
Stk. 5. Aflivning, som foretages i medfør af stk. 2 og 3, sker uden erstatning for ejeren. Aflivning foretages af dyrlæge, politiet, kommunalt udpeget hundeinspektør eller anden person udpeget af kommunen.
Stk. 6. Herreløse katte der befinder sig i ejendomme er ejeren af ejendommens ansvar.


Hundeinspektør

§ 10. Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq kan udlicitere opgaven som hundeinspektør eller udpege en medarbejder, der ansættes som hundeinspektør, og er ansvarlig for varetagelsen af følgende opgaver:
1) Kontrol af foretagne rabiesvaccination af hunde og katte.
2) Kontrol af ejerforhold for hunde og katte.
4) Indfangning og aflivning af strejfende hunde, strejfende katte, herreløse samt ulovligt holdte og indførte hunde og katte.
5) Registrering af antallet af vaccinationer og lagerbeholdning samt indberetning af dette til den veterinære myndighed angående vaccinationsprogram.

Vaccinatør

§ 11. Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq kan udlicitere opgaven som vaccinatør eller udpege en medarbejder til at være ansvarlig for varetagelsen af rabiesvaccination af hunde og katte.
Stk. 2. Den af Kommuneqarfik Sermersooq udpegede person må ikke foretage rabiesvaccinationer, før denne er blevet godkendt af Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG).


Krav

§ 12. Kommuneqarfik Sermersooq registrerer alle hunde og katte med ejers CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, dyrets race, køn, alder, vaccinationsstatus og tilladelsesnummer. Ved ændringer skal ejeren foretage anmeldelse til kommunen skriftligt inden 30 dage efter ændringen. Når hunde eller katte dør skal ejeren foretage anmeldelse til Kommuneqarfik Sermersooq enten skriftligt eller ved personlig henvendelse inden 30 dage.
Stk. 2. Hvis ejeren af en hund eller kat nægter at lade dyret registrere efter en skriftlig påmindelse, kan Kommuneqarfik Sermersooq foretage afhentning og aflivning, uden erstatning til ejeren.


Tilbagekaldelse af tilladelse til hunde- og kattehold

§ 13. Ved grov eller gentagne overtrædelser af nærværende hunde- og kattevedtægt kan Kommuneqarfik Sermersooq tilbagekalde en given tilladelse til hunde- og kattehold. En tilladelse til hunde- og kattehold kan tillige tilbagekaldes, såfremt ansøgeren forsætligt ved ansøgningen har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger eller såfremt forhold, der er lagt til grund for tilladelsens meddelelse, væsentligt ændrer sig.

Kapitel 3
Uden for slædehundedistriktet

Områder til hunde- og kattehold

§ 14. Det er forbudt at holde hund eller kat på fartøjer, der er hjemmehørende i Kommuneqarfik Sermersooq.
Stk. 2. Hunde eller katte på udenbys fartøjer skal under ophold i Kommuneqarfik Sermersooq forblive om bord på fartøjet.
Stk. 3. Hjælpehunde fra udenbys fartøjer må under ophold i Kommuneqarfik Sermersooq komme i land, såfremt kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til dette.
Stk. 4. En ansøgning om tilladelse til at tage en hjælpehund med i land under ophold i Kommuneqarfik Sermersooq skal indsendes senest 14 dage inden fartøjets ankomst.
Stk. 5. Ejeren af hjælpehunde skal kunne dokumentere, at de til enhver tid gældende veterinære bestemmelser herom er opfyldt.

§ 15. På fåreholderstederne i Kommuneqarfik Sermersooq er det kun tilladt at holde hund af racen Border Collie, Kelpie eller krydsninger deraf.


Opdræt af hunde og katte

§ 16. Opdræt af hunde og katte er tilladt i Kommuneqarfik Sermersooq.
Stk. 2. Alle tævehunde, der indføres til Kommuneqarfik Sermersooq, skal være steriliserede kirurgisk. Dette gælder dog ikke vogterhunde hos fåreholdere.
Stk. 3. Hunkatte, der indføres til Kommuneqarfik Sermersooq, skal være steriliserede kirurgisk.
Stk. 4. Drægtige katte må ikke indføres.
Stk. 5. Hankatte skal være neutraliseret ved kastration.
Stk. 6. De med kirurgisk eller hormonel sterilisation forbundne udgifter er kommunen uvedkommende.
Stk. 7. Ejeren af en indført tævehund, hunkat eller hankat skal overfor kommunen kunne dokumentere, at hunden eller katten er behandlet som angivet i stk. 2, stk. 3 og stk. 5.


Ro og orden

§ 17. Alle hunde skal føres i snor i byområde samt bebygget område.
Stk. 2. Hunde må føres uden snor når der er minimum 500 meter til nærmeste bygning.
Stk. 3. Undtaget fra bestemmelserne stk. 1 og 2, er fårehunde og tjenestehunde under kommando.
Stk. 4. Ejeren af en hund eller kat har pligt til at opsamle og bortskaffe ekskrementer fra offentligt tilgængelige arealer.


Krav

§ 18. Hunde og katte skal bære halsbånd forsynet med et synligt mærke, der dokumenterer tidspunkt for seneste rabiesvaccination, kontaktoplysninger til ejer samt hundetegnsnummer.
Stk. 2. Det er forbudt at anvende halsbånd der kan skade hunden, herunder halsbånd af typen pighalsbånd samt kvælerhalsbånd.


Lænkning af hunde

§ 19. Det er forbudt til stadighed at holde en hund bundet. En hund må højest stå bundet i sammenlagt 12 timer på et døgn.
Stk. 2. Holdes en hund bundet skal dens lænke mindst være 5 meter lang og lænken må ikke være til gene for dyret eller andre.


Kapitel 4
Inden for slædehundedistriktet

Tilladelse til hunde- og kattehold

§ 20. Udover betingelserne i § 2 skal der ved ansøgning om tilladelse til hundehold inden for slædehundedistriktet oplyses antallet af:
2) Voksne hunde (ældre end 1 år), samt deres vaccinationsstatus.
3) Unghunde (mellem 4-12 måneder), samt deres vaccinationsstatus.
4) Hvalpe (yngre end 4 måneder), samt deres vaccinationsstatus.
Stk.2. Tilladelse til hundepladsen skal genansøges og fornyes ved overdragelsen til andre.


Områder til hunde- og kattehold

§ 21. Hundehold er tilladt i områder, som er beskrevet i det til enhver tid gældende kommuneplantillæg for hundehold.
Stk. 2. En arealtildeling til hundehold indeholder en beskrivelse af det tildelte areal, herunder placering af kæde, hundehus og hundegård.

§ 22. Det er ikke tilladt at udsætte hunde på øer i Kommuneqarfik Sermersooq, uden at der i forvejen er givet tilladelse til dette. Tilladelsen fås ved henvendelse til det lokale servicecenter eller filialkontor i Kommuneqarfik Sermersooq.
Stk. 2. Hunde må udsættes på øer i den isfri periode og i perioden 1. maj til 1. oktober.


Hundepladser

§ 23. Etablering af hundepladser må kun finde sted på arealer tildelt af det lokale servicecenter eller filialkontor i Kommuneqarfik Sermersooq.
Stk. 2. Hegn, hundehuse og kasser til hundefoder skal være godkendt af teknisk forvaltning.
Stk. 3. Områder der oversvømmes på visse årstider må ikke anvendes til ophold for hunde i disse perioder.

§ 24. Nedboring af øjenbolte må kun finde sted efter anvisning af det lokale servicecenter eller filialkontor i Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 25. Tildelte arealer skal holdes rene og forefindes i ryddelig stand.
Stk. 2. Det tildelte areal kan inddrages, såfremt det misligholdes.
Stk. 3. Placering af hunde udenfor godkendte hundeområder vil medføre påbud om at flytte hundene til godkendt plads inden for 72 timer, ellers vil det medføre aflivning.


Skur, løbegårde og hundehuse

§ 26. Bygninger, rum eller arealer, hvor hunde eller katte holdes, skal indrettes på en sådan måde, at hunden eller kattens behov tilgodeses, og således, at dyrene ikke kan komme til skade.
Stk. 2. Hunde skal beskyttes mod vind og vejr og have adgang til et tørt leje.
Stk. 3. Hegn om gårde skal være udført, så hundene ikke kan komme ud ved egen hjælp.
Stk. 4. Vandskåle skal placeres så de ikke kan vælte.

§ 27. Hundehus til drægtige eller diegivende tæver skal være indrettet således, at det yder forsvarligt læ mod blæst, regn og sne. Huset skal være mindst 60 cm højt og have et fladeareal på mindst 0,6 kvadratmeter pr. hund.
Stk. 2. Drægtige og diegivende tæver skal tøjres således, at de hele tiden har uhindret adgang til et hundehus.


Lænkning af hunde

§ 28. Hundepladser skal være indrettet således, at hundene er tøjret i lænker på mindst 3 meters længde på en sådan måde, at afstanden mellem hver hund eller hvert hundepar er mindst 1 meter ved strakte lænker.
Stk. 2. Alle hunde over 6 måneder skal være lænket.
Stk. 3. Hver hunds lænke skal indeholde mindst 2 fungerende drejeled.
Stk. 4. Kæderne skal kunne reguleres i forhold til snelaget.


Forbud mod opdræt af katte

§ 29. Det er forbudt at opdrætte katte inden for slædehundedistriktet.
Stk. 2. Hunkatte, der indføres til Kommuneqarfik Sermersooq, skal være steriliseret kirurgisk.
Stk. 3. Hankatte skal ved indførsel være kastreret kirurgisk.
Stk. 4. Ejeren af en indført kat skal overfor Kommuneqarfik Sermersooq kunne dokumentere, at katten er behandlet som angivet i stk. 2 eller stk. 3.


Kapitel 5
Klageadgang

§ 30. Eventuelle klager over ulemper i forbindelse med hunde- eller kattehold indgives til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Klager over ordensmæssige forhold samt overtrædelser af lov om dyrevelfærd skal indgives til politiet.


Kapitel 6
Sanktioner

§ 31. Efter § 28, stk. 2, i landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold kan der idømmes bøde for overtrædelser af § 2-4, § 7-8, § 11, § 13-22 § 24-28 i denne vedtægt.
Stk. 2. Efter § 28, stk. 4, i landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold kan der ved grov eller gentagne overtrædelser af denne vedtægt idømmes forbud mod enhver form for hold af eller omgang med dyr.


Kapitel 7
Ikrafttræden

§ 32. Denne vedtægt træder i kraft den 01. marts 2015.
Stk. 2. Samtidig ophæves de kommunalt gældende vedtægter på hunde- og katte området for de tidligere kommuner Nuuk, Paamiut, Ammassalik, Ittoqqortoormiit og Ivittuut,.

Således vedtaget af Kommuneqarfik Sermersooq kommunalbestyrelse den 02. juni 2014.

---------------------------------------------
Asii Chemnitz Narup
Borgmester

Hermed stadfæstes vedtægt om hunde- og kattehold i Kommuneqarfik Sermersooq.

Grønlands Selvstyre, den 5. februar 2015

------------------------------------------------
Karl-Kristian Kruse
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk