Inatsisartutlov nr. 29 af 9. december 2015 om næring

Kapitel 1
Anvendelsesområde

   § 1.  Loven gælder for selvstændig næringsvirksomhed ved detailsalg af varer.

 
Kapitel 2
Almindelige bestemmelser

   § 2.  Næringsdrivende skal have et opslag med GER-nummer samt indehaverens navn og adresse, på et sted der er tydeligt for kunderne.
  Stk. 2.  På hjemmesider, hvorfra der sker afsætning, skal næringsdrivende tillige anføre e-postadresse og eventuel postadresse.
  Stk. 3.  Ved salg på markeder, udstillinger, sportsstævner og messer skal arrangøren, senest fra tidspunktet for åbningen af arrangementet have udarbejdet en liste med navn, adresse og GER-nummer på de næringsdrivende. Listen skal opbevares i 5 år fra afslutning af arrangementet og udleveres på forlangende til kontrolmyndigheden. Hvis en deltager ikke har pligt til at have et GER-nummer anføres alene navn og adresse.

  § 3.  Tobaksvarer, drikkevarer med 1,21 pct. alkohol og derover, parfume og kosmetik, læskedrikke samt chokolade- og sukkervarer må kun sælges fra udsalgssteder, hvorfra der foregår salg mindst en gang om ugen i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder.
  Stk. 2.  Dette gælder dog ikke ved salg af disse varer i forbindelse med for eksempel afholdelse af markeder, udstillinger, sportsstævner og messer.
  Stk. 3.  Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for Taxfree salg i lufthavne med flyforbindelser til udlandet.


Kapitel 3
Tilsyn

   § 4.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bestemmelsen i § 2. Finder Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, at der foreligger overtrædelse af bestemmelsen, kan Forbruger- og Konkurrencestyrelsen anmode politimesteren om at rejse tiltale.
  Stk. 2.  Skattestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bestemmelsen i § 3, og har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse, adgang til at udøve tilsynet i de lokaler, køretøjer med videre, hvorfra varesalget foregår.
  Stk. 3.  Indehaveren og de personer, der er beskæftiget hos denne, skal yde myndighederne fornøden vejledning og hjælp ved gennemførelse af tilsyn efter stk. 1 og 2.


Kapitel 4
Sanktionsbestemmelser

  § 5.  Overtrædelse af § 2, stk. 1 - 3 og § 3, stk. 1 kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde, kan der idømmes bøde svarende til den forventede eller opnåede omsætning.
  Stk. 3.  Hvor Inatsisartutloven hjemler fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
  Stk. 4.  Bøder, der fastsættes efter denne Inatsisartutlov, tilfalder Landskassen.


Kapitel 5
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

  § 6.  Hvor næringsbrev er krævet i anden lovgivning, opfyldes disse krav ved dokumentation for GER-nummer.
  Stk. 2.  Hvor det i anden lovgivning er en betingelse, at en fysisk eller juridisk person opfylder betingelserne for at få næringsbrev, anses denne betingelse for opfyldt, hvor der ikke er sket rettighedsfrakendelse efter kapitel 36 i Kriminallov for Grønland.

  § 7.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland.Grønlands Selvstyre, den 9. december 2015Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk