Inatsisartutlov nr. 18 af 26. juni 2017 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat (Beskatning af aktionærlån, anti-misbrugsregel, indeholdelsespligt ved arbejdsudleje m.v.)

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som blandt andet ændret ved Inatsisartutlov nr. 3 af 30. november 2009, Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010, Inatsisartutlov nr. 37 af 9. december 2015, Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 og som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2016, foretages følgende ændringer:


1.
§ 1, stk. 1, nr. 3, affattes således:
”3)  aktie- og anpartsselskaber, der er registeret som hjemmehørende i Grønland, eller hvis ledelse har sæde i Grønland,”

2. Efter § 1, stk. 3, indsættes som stk. 4:
”  Stk. 4.  Fuld skattepligt påhviler danske statsborgere som, uden at være omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, er udsendt til tjeneste uden for riget af selvstyret, kommunerne eller andre offentlige institutioner m.v. og som i henhold til en international konvention er fritaget for beskatning i opholdslandet. Skattepligten efter 1. pkt. omfatter endvidere de med disse personer samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse, når de pågældende ægtefæller og børn er danske statsborgere, og de ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer.”

3. § 2, stk. 1, nr. 15, affattes således:
”15)  ejer fast ejendom i Grønland eller nyder indtægter af samme, herunder ved salg, eller”

4. Efter § 3, stk. 1, nr. 8, indsættes som nr. 9:
”9)  Personer, der udfører bistandsopgaver i henhold til Konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde, medmindre de pågældende personer er omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 1-2.”

5. Efter § 16 indsættes:
§ 16 a.  Hvis et selskab m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3 eller 4, samt tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte stiller midler til rådighed for, yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk person, behandles lånet efter indkomstskattelovens almindelige regler som hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 86, stk. 3. 1. pkt. finder ikke anvendelse for lån m.v., der ydes m.v. som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, eller for sædvanlige lån fra penge- og kreditinstitutter.  1. pkt. finder endvidere ikke anvendelse på lån efter § 115 a i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktieselskaber og § 50 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber.
  Stk. 2.  Ved tilbagebetaling af lån, der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte beløb ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.”

6. § 36 a, stk. 1-2, affattes som følger:
§ 36 a. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal skattepligtige, der
1) kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, eller
2) kontrollerer juridiske personer, eller
3) er koncernforbundne med en juridisk person, eller
4) har et fast driftssted beliggende i udlandet, eller
5) er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Grønland, jf. § 2, stk. 1, nr. 10-12, anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske personer og faste driftssteder med videre i eller uden for Grønland (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 4 sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter grønlandske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.
  Stk. 2. Ved kontrol forstås her ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 procent af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 procent af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have kontrol over en juridisk person, eller om der udøves kontrol over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, medregnes:
1) aktier eller stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. stk. 4,
2) aktier og stemmerettigheder, som indehaves af personlige aktionærer og deres nærtstående,
3) aktier eller stemmerettigheder, som indehaves af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående med videre, eller af fonde eller truster stiftet af disse,
4) ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af kontrol, og
5) ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af § 1 i fællesskab med nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse. ”

7. Efter § 46, stk. 6, indsættes som stk. 7:
Stk. 7.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis der i mere end 23 måneder ikke er indbetalt til en pensions- eller livsforsikringsordning eller en opsparing i pensionsøjemed og værdien af ordningen eller opsparingen på ophævelsestidspunktet udgør mindre end 10.000 kr.”

8. § 63, stk. 2, affattes således:
Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter under en samling i første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår udskrivningsprocenten for den fælleskommunale skat efter høring af kommunerne.”

9. Efter § 69 indsættes:
”§ 69 a.  Skattepligtige har ikke fordel af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis det er rimeligt at fastslå under hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder, at opnåelsen af fordelen er et af de væsentligste formål i ethvert arrangement eller enhver transaktion, som direkte eller indirekte medfører fordelen, medmindre det godtgøres, at indrømmelsen af fordelen under disse omstændigheder vil være i overensstemmelse med indholdet af og formålet med den pågældende bestemmelse i overenskomsten.”

10. Efter § 75, stk. 1, nr. 2, indsættes som nr. 3:
”3)  Udbetalinger efter § 46, stk. 7.”

11. I § 75, stk. 3, nr. 2, ændres ”76, stk. 4” til: ”76, stk. 5”.

12. Efter § 76, stk. 3, indsættes som nyt stk. 4:
Stk. 4.  Indeholdelsespligten ved udbetaling af vederlag til en person, der stilles til rådighed for at udføre arbejde her i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet, påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Dette gælder dog kun, hvis arbejdet udgør en integreret del af virksomheden her i landet. Undlader en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet, at afgive dokumentation for en persons A-indkomst og øvrige oplysninger af betydning for indberetning, indeholdelse og indbetaling af den pågældendes A-skat, skal den, for hvem arbejdet udføres, beregne A-skatten af fakturasummen. 1. pkt. gælder ikke, hvis virksomheden er hjemmehørende i et land, hvormed Grønlands Selvstyre har en gensidig aftale om at indeholde kildeskat på hinandens vegne, jf. § 114, stk. 2, nr. 3.”

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.


§ 2

  Stk. 1.  Loven træder i kraft den 1. juli 2017.  
  Stk. 2. § 1, nr. 1, 3, 4 og 9, har virkning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra og med indkomståret 2017.
  Stk. 3. § 1, nr. 5, har virkning for lån, der ydes fra og med den 1. februar 2017.
  Stk. 4. § 1, nr. 12, har virkning fra og med 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 26. juni 2017


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk