Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler

I medfør af § 2, stk. 4, § 8, § 9, stk. 2, § 12, § 13, § 15, stk. 4, § 17, stk. 2 og § 18 i Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, som senest er ændret ved Landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008, fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde

  § 1.  Bekendtgørelsen vedrører beskyttelse og fangst af hvidhvaler (Delphinapterus leucas) og narhvaler (Monodon monoceros) i Grønlands fiskeriterritorium.


Kapitel 2
Definitioner

  § 2.  Ved fællesfangst forstås en fangst, der gennemføres af en gruppe fangere som har fået tildelt en licens til fællesfangst.
  Stk. 2.  Ved sassat forstås hvid- eller narhvaler, som er fastlåst i en våge i isen, hvor de ikke kan undslippe i live af sig selv.


Kapitel 3

Fredning

  § 3.  Hvid- og narhvaler er fredet i Grønlands fiskeriterritorium med de undtagelser, der er nævnt i § 4.
  Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sassat.


Kapitel 4

Fastsættelse af kvoter for fangst

  § 4.  Naalakkersuisut fastsætter et eller flerårige kvoter for fangst af hvid- og narhvaler, særskilt for hver bestand. Fastsættelsen af kvoter sker med hensyntagen til følgende:
1) Internationale aftaler, der er indgået med henblik på ressourcernes bevarelse og reproduktion,
2) biologisk rådgivning,
3) brugerviden, og
4) høring af Fangstrådets medlemmer og kommunerne.
  Stk. 2.  Meddelelse om kvotefastsættelse og vilkårene herfor offentliggøres på www.naalakkersuisut.gl og via pressemeddelelse.


Kapitel 5
Fastsættelse af fangstområder ud fra bestandsafgrænsninger

  § 5.  Bestandene er geografisk afgrænset og er defineret jævnfør bilag 2. 
  Stk. 2.  Fastsættelse af fangstområder sker på baggrund af den nyeste viden om hvordan bestandene er geografisk afgrænset.
  Stk. 3.  Meddelelse om bestandenes geografiske afgrænsninger og fastsættelse af fangstområder i de grønlandske farvande, offentliggøres på www.naalakkersuisut.gl og via pressemeddelelse.


Kapitel 6
Høring og fordeling af kvoter for fangst

  § 6.  Fordeling af kvoter foretages af Naalakkersuisut  efter høring af samtlige medlemmer af Fangstrådet og kommuner.
  Stk. 2.  Indenfor en geografisk afgrænset bestand af hvid- eller narhvaler, kan kvoter fastsættes på kommunalt-, forvaltningsområde- og bygdeniveau.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan nedsætte kommunens kvote for det pågældende eller for det efterfølgende kvoteår, såfremt det konstateres, at der er sket ulovlig fangst af hvidhvaler eller narhvaler i et forvaltningsområde. En nedlagt unge gælder i antal det samme som en voksen hvid- eller narhval.
  Stk. 4.  En kvote af hvid- eller narhvaler, der ikke er opbrugt indenfor en geografisk afgrænset bestand kan overføres til den samlede kvote for den samme bestand i det efterfølgende kvoteår.
  Stk. 5.  Kvoteåret for hvid- og narhvalfangst gælder for perioden fra 1. januar – 31. december, begge dage inklusive.
  Stk. 6.  Fordelingen af de årlige kvoter for fangst offentliggøres på www.naalakkersuisut.gl og via pressemeddelelse.


Kapitel 7

Fangstberettigelse, udstedelse og fordeling af licenser

  § 7.  Kun personer, som er i besiddelse af licens udstedt i medfør af denne bekendtgørelse må nedlægge narhval eller hvidhval.
  Stk. 2.  En licens er personlig og må ikke overdrages eller sælges.
  Stk. 3.  En licens giver adgang til fangst af én hval i det forvaltningsområde, licensen er udstedt for, i det kvoteår hvor licensen er udstedt.
  Stk. 4.  Det er ikke tilladt at drive fangst på tværs af de geografisk definerede bestandsafgrænsninger.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen fordeler kvoterne til hver by og bygd indenfor forvaltningsområderne før fangsten startes.

  § 8.  Kommunalbestyrelsen udsteder individuelle licenser samt licenser til fællesfangst efter ansøgning indenfor den af Naalakkersuisut fastsatte kvote for den geografisk afgrænsede bestand.
  Stk. 2.  Ansøgere om licenser skal på ansøgningstidspunktet og under fangstudøvelsen:
1) have et gyldigt erhvervsjagtbevis eller fritidsjagtbevis og
2) have folkeregisteradresse i det forvaltningsområde, der udsteder licensen.
  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen udleverer samtidig med licensen et skema svarende til bekendtgørelsens bilag 1 til licensmodtageren.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan udstede mere end en licens ad gangen til en fanger.

  § 9.  Kommunalbestyrelsen skal efter samråd med de enkelte bygdebestyrelser, de lokale fisker- og fangerforeninger, samt fritidsfangerforeninger fastsætte betingelser om fordeling af kommunens og forvaltningsområdernes kvoter på hvid- og narhvaler til erhvervsfangere og fritidsfangere, før disse fordeles.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen må ikke udstede fælles licens til en fælles fangst bestående af erhvervsfangere og fritidsfangere.
  Stk. 3.  Op til 10 procent af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler kan tildeles fritidsfangere i Vestgrønland.
  Stk. 4.  Op til 15 procent af kvoten i forvaltningsområderne i Østgrønland på hvid- og narhvaler kan tildeles fritidsfangere.

  § 10.  Kommunalbestyrelsen kan ved kommunal vedtægt fastsætte regler om fællesfangst af kvoten. Ved fællesfangst skal Kommunalbestyrelsen, eller dertil bemyndige personer sikre, at kvoten ikke overskrides.
  Stk. 2.  Udelukkende personer med erhvervsjagtbevis eller fritidsjagtbevis må deltage i fællesfangst.
  Stk. 3.  Ved fællesfangst udstedes licens til den, som er udpeget til kaptajn for fangsten. Navnene på kaptajnen og de øvrige deltagere ved fællesfangsten skrives på licensen. 
  Stk. 4.
 Kommunalbestyrelsen holder kontrol med den tildelte kvote, kvoteforbruget følges nøje. Fangsten standses øjeblikkeligt via pressemeddelelse, når den tildelte kommunekvote eller forvaltningsområdekvote er opbrugt.
  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen retter straks med kopi af pressemeddelelsen henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst, når den tildelte kvote for det pågældende forvaltningsområdet er opbrugt.

  § 11.  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser.
  Stk. 2.  Fangere, der har fået en licens, og ikke kan eller vil benytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til Kommunalbestyrelsen, eller dertil bemyndigede personer.
  Stk. 3.  Licenser som ikke er afhentet indenfor den fastsatte tidsfrist kan omfordeles indenfor forvaltningsområdet i henhold til en officiel venteliste.
  Stk. 4.  Licenser som er uudnyttede og uafhentede på et af Kommunalbestyrelsen nærmere fastsat tidspunkt kan genfordeles, og kan derefter ikke bruges af den tidligere licensejer.
  Stk. 5.  Licenserne kan genfordeles indenfor kommunen i henhold til specifikke bestandes fastsatte kvoter og til eventuelle kommunale vedtægtsmæssige bestemmelser. Tidspunktet for genfordeling meddeles af kommunalbestyrelsen forinden fangstperiodens start, og vil fremgå af licensen.
  Stk. 6.  Genfordelingen skal foretages efter høring af de lokale fisker- og fangerforeninger i de respektive kommuner og forvaltningsområder.


Kapitel 8

Fangstmetoder

  § 12.  Fangst af hvid- og narhvaler må kun ske ved anvendelse af rifler, hvor mindste lovlige kaliber er .30-06 (7,62x63 mm). Anvendelse af halvautomatiske rifler er kun tilladt for personer med erhvervsjagtbevis.
  Stk. 2.  Så vidt det er muligt, skal hvid- og narhvaler sikres med harpun, forinden det dræbende skud afgives.
  Stk. 3.  Anvendelse af garn med en helmaskestørrelse på mindst 380 mm i forbindelse med fangst af hvid- og narhval er kun tilladt i forvaltningsområde Qaanaaq samt forvaltningsområderne i Østgrønland. Anvendte garn skal mærkes med ejerens navn, tilses mindst én gang dagligt og skal tages op efter fangst.
  Stk. 4.  Ved anvendelse af garn som beskrevet i stk. 3, anvendes harpun eller riffel til aflivning af en hvid- eller narhval der er i live ved ankomsten til garnstedet.
  Stk.5.  I de forvaltningsområder, hvor garn anvendes til fangst af hvid- eller narhvaler, skal kommunalbestyrelsen udarbejde kommunal vedtægt vedrørende garnfangst.
  Stk. 6.  Fangst af hvid- og narhvaler må kun ske med qajaq indenfor Melville Bugt reservatets fredningsgrænse 1. Hvid- eller narhval skal harpuneres, inden den skydes.
  Stk. 7.  Indenfor fredningsgrænse 2 er fredningen total.

  § 13.  Fly, helikoptere samt enhver form for motordrevne køretøjer må ikke anvendes i forbindelse med fangst af hvid- og narhvaler, eller til befordring til og fra fangstområdet.

  § 14.  Kun fartøjer, som ifølge deres målebrev er 15 meter længde over alt (l.o.a.) eller derunder, må anvendes i forbindelse med fangst af hvid- eller narhvaler.
  Stk. 2.  En fast besætning på fartøjer med GR-nummer, der er 15 meter l.o.a eller derunder, kan drive fangst på vegne af ejeren af et fartøj.


Omringning

  § 15.  Enhver form for fangst ved omringning, fastlåsning eller afspærring mod kysten, eller mod iskanten og lignende er forbudt.


Kapitel 9

Aflivning efter tilladelse fra departementet

  § 16.  Efter forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst kan der ske aflivning af hårdt sårede hvid- eller narhvaler, hvid- eller narhvaler viklet i fiskegarn eller andre fiskeredskaber.
  Stk. 2.  Såfremt en lovlig fangst af hvidhval eller narhval efterfølgende viser sig ikke at være egnet til menneskeføde grundet sygdomsangreb eller lignende, kan Departementet for Fiskeri og Fangst efterfølgende give tilladelse til, at fangsten betragtes som en aflivning. Hvis der er anvendt licens, forbliver den i kraft.
  Stk. 3.  Dyr aflivet i medfør af stk. 1 kan fordeles til den lokale befolkning såfremt dyret egner sig til føde. Knogler og tand er Departementet for Fiskeri og Fangsts ejendom og skal sendes senest 14 dage efter aflivningen til Postboks 269, 3900 Nuuk. Fragtudgifterne afholdes af Departementet for Fiskeri og Fangst.


Kapitel 10

Sassat

  § 17.  Når sassat lokaliseres skal det bekræftes af en lokal myndighed overfor Departementet for Fiskeri og Fangst. Sassat-fangst må ikke igangsættes uden Departementets tilladelse, og det vurderes, at det er usandsynligt, at hvalerne overlever. Tilladelsen meddeles til kommunalbestyrelsen eller de lokale myndigheder i forvaltningsområdet, der umiddelbart derefter underretter relevante bygder og byer.
  Stk. 2.  Alle med gyldigt erhvervsjagtbevis eller fritidsjagtbevis kan deltage i sassat-fangsten. Fangst fra sassat tæller hverken med i den enkelte fangers hvid- eller narhvalkvote eller kvoten i forvaltningsområdet.
  Stk. 3.  Ved sassat må der fanges så meget, at man med sikkerhed kan hjemtransportere fangsten med hundeslæde senest efter sassats afslutning.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation til anvendelse af snescootere og fartøjer til brug for hjemtransport af fangstbytte fra sassat til hjemstedet, når is- og vejrforhold nødvendiggør hurtig og ekstraordinær indsats for at bjerge fangsten.

  § 18.  Afmærkede partier af kød, mattak og spæk samt fortøjede dyr må ikke fjernes uden ejernes samtykke, medmindre kommunalbestyrelsen eller de lokale myndigheder i et forvaltningsområde under hensyntagen til de vejrmæssige forhold har fastsat en frist for borttransport af fangstbyttet, og denne frist ikke er overholdt.


Kapitel 11

Flænsning

  § 19.  Flænsningen skal påbegyndes umiddelbart efter hvalen hales op på land eller på is. Alle spiselige og andre brugbare dele hjemtages eller deponeres. Flænsningsområdet skal være ryddet for ubrugelige rester.
  Stk. 2.  Køddepoter skal anmeldes til den lokale jagt- og fiskeribetjent eller kommunekontoret.
  Stk. 3.  Kun fartøjer, som ifølge deres målebrev er 15 meter l.o.a. eller derunder, må anvendes til flænsning af fartøjets egen fangst.


Kapitel 12

Bifangst og anskydning

  § 20.  Bifangst af hvid- eller narhvaler må ikke sælges og skal fratrækkes kommunens eller forvaltningsområdets kvote.
  Stk. 2.  I tilfælde af anskydninger af hvid- eller narhvaler skal jagt- og fiskeribetjenten eller kommunekontoret kontaktes snarest muligt, og anskydningen fratrækkes kommunens eller forvaltningsområdets kvote. Bifangster skal rapporteres til Departement for Fiskeri og Fangst.


Kapitel 13

Betingelser for salg

  § 21.  Fangst af hvid- eller narhvaler, herunder fangster fra en godkendt sassat, må ikke sælges, førend kommune- eller bygdekontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten.
  Stk. 2.  Det er forbudt at købe, sælge eller modtage mattak, kød og tænder fra ulovligt nedlagte hvid- eller narhvaler.
  Stk. 3.  Salg eller køb af fangsten, eller dele heraf, må ikke finde sted, før indehaver af licens påtegner en kopi af licensen. Denne skal i en salgssituation på anmodning kunne fremvises. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.
  Stk. 4.  Salg kan ske udenfor kommune- eller bygdekontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet.


Indhandling

  § 22.  Fartøjer må ikke anvendes til indhandling af kød, spæk, mattak eller andre dele fra hvid- eller narhvaler, eller stødtand fra narhval.
  Stk. 2.  Indhandling af fangst til godkendte indhandlingssteder må kun foretages af erhvervsfangere, der kan fremvise et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte indhandlingskvoter inden for den fastsatte kvote for de kommuner, der har fået tildelt en kommunal kvote for fangst.
  Stk. 4.  Hvis der er fastsat en indhandlingskvote, skal indhandlingsstederne dagligt sende oplysning om indhandlingsmængder til Departementet for Fiskeri og Fangst så længe indhandling er tilladt.
  Stk. 5.  Departementet for Fiskeri og Fangst giver meddelelse om, hvornår indhandling skal ophøre i den pågældende kommune eller forvaltningsområde.


Salg

  § 23.  Salg til cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lignende, samt salg fra lokale brætter og andet løssalg må kun foretages af erhvervsfangere, der kan fremvise et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens, jf. § 21, stk. 1, eller af dertil bemyndigede personer, som på anmodning skal kunne fremvise dokumentation.
  Stk. 2.  Salg direkte til virksomheder må kun foretages af erhvervsfangere, der er godkendte i henhold til lovgivningen om levnedsmiddelvirksomheder, og som kan fremvise et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens eller tilladelse, jf. § 21, stk. 1 og 2, eller af dertil bemyndigede personer, som på anmodning skal kunne fremvise dokumentation.
  Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lignende, samt de i stk. 2 nævnte virksomheder skal kunne dokumentere, at kød, stødtand, spæk og mattak fra hvid- og narhvaler er indkøbt fra erhvervsfangere med gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens eller tilladelse, jf. § 21, stk. 3.
  Stk. 4.  Dokumentation, jf. stk. 1-3, er en underskrevet faktura med kopi af et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens eller tilladelse.
  Stk. 5.  Kun personer med et gyldigt erhvervsjagtbevis og påstemplet licens, jf. § 21, stk. 1, kan indhandle eller sælge stødtand fra narhval eller tand fra hvidhval. En seddel med licensnummer skal være bundet med snor til hele narhvalstand.

 
Kapitel 14

Rapportering og kontrol

  § 24.  Fangst, bifangst og anskydning af hvid- eller narhvaler skal rapporteres til hjemkommunen, by eller bygdekontor hurtigst muligt. Rapporteringen foretages af den pågældende fanger, undtagen ved fangster ved sassat, der rapporteres af den lokale fisker- og fangerforening for erhvervsfangere og af kommunalbestyrelsen/bygdebestyrelsen for fritidsfangere. Ved fællesfangst rapporteres fangsten kun af den udpegede leder af fællesfangsten.
  Stk. 2.  Ved rapportering anvendes et fangstrapporteringsskema jf. bekendtgørelsens bilag 1. Der udfyldes et skema for hver fanget eller anskudt hval, undtagen ved fangster ved sassat, hvor hele fangsten rapporteres på samme skema. Kopi af den af kommunen påstemplede licens skal medfølge fangstrapportering.
  Stk. 3.  Al fangst af hvid- eller narhvaler skal endvidere rapporteres via fangstmeldingsskemaet i Piniarneq eller www.sullissivik.gl.
  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen indsender snarest efter modtagelsen de indkomne skemaer svarende til bekendtgørelsens bilag 1 samt den påstemplede licens, jf. § 21, stk. 1 til Departementet for Fiskeri og Fangst.

  § 25.  Gyldigt erhvervsjagtbevis eller fritidsjagtbevis og licens eller autorisation til indhandling skal kunne forevises på anmodning af politiet, jagt- og fiskeribetjente og dertil bemyndigede personer.


Kapitel 15

Vævsprøver og mærkning

  § 26.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan forpligte enhver, som har fanget en hvid- eller narhval, til at aflevere en vævsprøve bestående af et mindre stykke mattak, kød eller en del af tand fra fangsten til kommunekontoret med oplysning om art, dato og lokalitet for fangsten. Vævsprøverne lægges i en af Grønlands Naturinstitut udleverede plastbeholder med konserveringsvæske eller pakkes i en konvolut.
  Stk. 2.  Kommunekontoret videresender den indleverede vævsprøve og oplysninger til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk straks efter modtagelsen. Fragtudgifterne afholdes af Grønlands Naturinstitut.

  § 27.  Prøvetagning, mærkning samt andet arbejde involverende forsøg med hvid- og narhvaler må kun foretages af Grønlands Naturinstitut. Øvrige skal indhente tilladelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 2.  Fangster i henhold til stk. 1 skal rapporteres til Departementet for Fiskeri og Fangst.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte yderligere vilkår i forbindelse med fangst af hvid- og narhvaler, herunder krav om levering af dele af hvid- og narhvaler til biologiske undersøgelser.


Kapitel 16

Dispensation

  § 28.  Departementet for Fiskeri og Fangst kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra denne bekendtgørelses bestemmelser.


Kapitel 17

Foranstaltninger

  § 29.  For overtrædelse af § 3, § 7, § 10, stk. 2, §§ 12-13, § 14, stk. 1, § 15, § 16, stk. 1, stk. 3, §§ 17-26 kan der idømmes bøde og konfiskation af fangsten efter Kriminallov for Grønland.
  Stk. 2.  Ved overtrædelse af de i medfør af bekendtgørelsen udstedte kommunale vedtægter kan der idømmes bøde og konfiskation af fangsten, efter reglerne i Kriminallov for Grønland. Kriminallovens regler vedrørende konfiskation finder anvendelse.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder Landskassen.


Kapitel 18

Ikrafttræden

  § 30.  Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. februar 2017. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler. Kommunale vedtægter udstedt i medfør af bekendtgørelsen forbliver dog i kraft, indtil de ændres eller ophæves.Grønlands Selvstyre, den 27. januar 2017


Hans Enoksen

/

Jørgen Isak Olsen 

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk