Inatsisartutlov nr. 8 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet (Rettelse af forskel mellem grønlandsk og dansk version af indberetningsregel, præcisering af regler om undersøgelse og eftersyn af skibe samt ændrede sanktionsregler)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet foretages følgende ændringer:

1.  § 41 affattes således:
“  § 41.  Ejere, brugere og førere af transportmidler skal, såfremt de i situationer omfattet af § 58 foretager dumpning eller afbrænding på havet, straks indberette dette til Naalakkersuisut.”

2.  I § 44 indsættes som stk. 2:
“  Stk. 2.  Ved undersøgelser efter stk. 1 kan de i stk. 1 nævnte myndigheder fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres.

3.  I § 49 indsættes som stk. 4:
“  Stk. 4.  Ved eftersyn efter stk. 3 kan de i stk. 1 og 2 nævnte myndigheder fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres.”

4.  § 62, stk. 3, affattes således:
“  Stk. 3.  Ved overtrædelser begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed kan bødestørrelsen forøges eller der kan idømmes andre foranstaltninger efter kriminallov for Grønland, hvis der ved overtrædelsen er:
1)  voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
2)  opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.”

5.  § 63 affattes således:
“  § 63.  For forskrifter udstedt i medfør af § 10, stk. 3 og 4, § 11, stk. 2, § 12, § 15, stk. 2 og 3, § 16, stk. 2, § 18, stk. 3, § 19, stk. 4, § 20, stk. 4, § 21, § 26, § 30, stk. 7, § 31, stk. 5, § 32, stk. 4, § 33, stk. 1 og 2, § 34, § 35, stk. 1 og 2, § 36, stk. 3, § 42, stk. 1 og 2, § 43, stk. 1-3, og § 45, stk. 4, kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland. Det kan endvidere fastsættes, at bødestørrelsen kan skærpes eller forøges eller at der kan idømmes andre foranstaltninger efter kriminallov for Grønland under tilsvarende omstændigheder som anført i § 62, stk. 2 og 3.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019.

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk