Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 23. august 2021 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger og lokaler hvortil offentligheden har adgang Historisk

I medfør af §§ 6 og 12 b, og § 29, stk. 2, i landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, fastsættes:

 

Afgrænsning af anvendelsesområde

 

  § 1.  Bekendtgørelsens §§ 4 og 5 er ikke gældende for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. 
  Stk. 2.  Bekendtgørelsens § 6 er ikke gældende for hospitaler, klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
  Stk. 3.  Bekendtgørelsen er ikke gældende for private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme.
  Stk. 4.  Bekendtgørelsen er ikke gældende for den dømmendes magts udøvelse.
  Stk. 5.  Landslægeembedet kan dispensere fra bekendtgørelsen når dette er nødvendigt og sundhedsfagligt forsvarligt.

 

  § 2.  Indrejsende, som kan dokumentere, at de er færdigvaccinerede mod Covid-19 er ikke omfattet af § 4 eller § 5, stk. 3.
  Stk. 2.  En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, når personen kan dokumentere et afsluttet vaccinationsforløb. Landslægeembedet beslutter, hvilke vaccinationsattester, der anerkendes.

 

Særligt for personer der tidligere har været smittet med Covid-19

 

  § 3.  Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.
  Stk. 2.  Krav om forevisning af dokumentation for en negativ COVID-19 test gælder ikke for personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
  Stk. 3.  Landslægeembedet afgør hvilken dokumentation der kan anerkendes som gyldig dokumentation.

 

Forbud imod arrangementer m.v., hvor deltagerne indrejser fra andre lande

 

  § 4.  Indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor det er en almindelig forudsætning eller forventning for afholdelsen af arrangementet m.v., at deltagere indrejser fra andre lande eller rigsdele, må ikke finde sted, jf. dog § 2.
  Stk. 2.  Til arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der kræves tilmelding, skal arrangøren sikre, at personer fra andre lande eller rigsdele de første 14 dage efter indrejse ikke kan deltage i arrangementet, begivenheden, aktiviteten eller lignende, jf. dog § 2. Hvis 1. pkt. er overholdt, kan arrangementet m.v., afholdes. 
  Stk. 3.  Kurser, seminarer og lignende er ligeledes omfattet af stk. 2.
  Stk. 4.  Private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer og dimissionsfester, bryllupper og begravelser, er ikke omfattet af stk. 1 og 2.

 

Betingelser for arrangementer m.v., hvor deltagerne indrejser fra andre kommuner

 

  § 5.  Indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor det er en almindelig forudsætning eller forventning for afholdelsen af arrangementet m.v., at deltagere indrejser fra andre kommuner, må kun afholdes, såfremt der ikke er registreret smitte med Covid-19 i den by, bygd, eller det område, hvor arrangementet m.v. afholdes inden for de seneste 30 dage før arrangementets m.v. afholdelse.
  Stk. 2.  Deltager der mere end 50 personer i arrangementet m.v., skal arrangøren udarbejde skriftlige procedurer for og sikre at:
1)  Personer, der udviser klare symptomer for smitte med Covid-19, ikke tillades adgang til at deltage i arrangementet m.v.
2)  Deltagerne holder afstand på mindst 2 meter, hvor dette ikke udgør en hindring for arrangementets m.v. afholdelse.
3)  Coronasekretariatet kontaktes straks, hvis der opstår mistanke om smitte med Covid-19 af deltagere i arrangementet m.v.
  Stk. 3.  Til arrangementer m.v., hvor der kræves tilmelding, skal arrangøren sikre, at personer, der ønsker at deltage, herunder oplægsholdere og undervisere, ikke kan tilmelde sig og deltage, hvis de er indrejst til Grønland inden for de seneste 14 dage før arrangementets m.v. afholdelse, jf. dog § 2.
  Stk. 4.  Alle deltagere skal efter deltagelse i arrangementet m.v. lade sig teste før rejse til en anden kommune, hvis der konstateres smitte med Covid-19 i den by, bygd, eller det område, hvor arrangementet m.v. afholdes.
  Stk. 5.  Arrangøren af arrangementet m.v. skal sikre sig, at arrangementet m.v. afholdes i overensstemmelse med alle regler i denne bekendtgørelse.
  Stk. 6.  Kurser, seminarer og lignende er ligeledes omfattet af stk. 1-5.
  Stk. 7.  Private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer og dimissionsfester, bryllupper og begravelser, er ikke omfattet af stk. 1 - 3. 
  Stk. 8.  Landslægeembedet kan dispensere fra stk. 1-5, hvis der er konkrete forhold, som kan begrunde dette.

 

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang

 

  § 6.  Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder og institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1)  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale fra Landslægeembedet om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
2)  Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Landslægeembedets anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 
3)  Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
4)  Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

 

  § 7.  Har en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtrådt § 6, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 6, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

 

Foranstaltninger

 

  § 8.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 4-6 eller undlader at efterkomme et påbud efter § 7. 
  Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
  Stk. 3.  Bøder tilfalder landskassen.

 

Ikrafttræden, ophævelse og gyldighed i tid

 

  § 9.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. august 2021. 
  Stk. 2.  Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 30. september 2021.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. august 2021

 

 

Kirsten Fencker
Naalakkersuisoq for Sundhed

/ Aka Olesen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk