Inatsisartutlov nr. 11 af 1. juni 2017 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Kompetencefordeling mellem skatteforvaltningen og Naalakkersuisut mv.)

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 32 af 28. november 2016, foretages følgende ændringer:


1. 
Efter § 18 indsættes:
  ” § 18 a.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om krav til fakturering ved levering af varer eller ydelser, herunder fastsætte bestemmelser om, at skatteforvaltningen kan nægte skattemæssigt fradrag ved væsentlig misligholdelse af fakturakravene. ”

2.  § 25, stk. 4, affattes således:
  ”Stk. 4.  Overskydende skat med godtgørelse tilbagebetales inden den 1. september i ligningsåret. Foretages tilbagebetaling den 1. september eller senere, tilkommer der den skattepligtige rente efter reglen i § 44, stk. 4.”

3.  I § 25, stk. 5, 3. pkt. ændres ”§ 24, stk. 5” til: ”§ 24, stk. 4”.

4.  § 39, stk. 1, affattes således:
  ”Pensionskasser, livs- og pensionsforsikringsselskaber, pengeinstitutter og andre, der udbetaler pensioner eller livsbetingede forsikringsydelser, skal give skatteforvaltningen oplysning om:
1)  indbetalte bidrag og præmier,
2)  udbetalinger, der hidrører fra pensionsordninger af de i landstingslov om indkomstskat §§ 39, 39 a, 40 og § 47 f nævnte art,
3)  udbetalinger af udtrædelsesgodtgørelse, tilbagekøbsværdi og bonus efter sådanne ordninger, og
4)  dispositioner af den i landstingslov om indkomstskat § 46, stk. 2, nævnte karakter, som pensionskassen, livs- og pensionsforsikringsselskabets eller pengeinstituttet med videre har kendskab til.”

5.  Efter § 76 og før afsnit VII indsættes som nyt kapitel:

 ”Kapitel 17 a
Klage til anden myndighed - administrativ rekurs

  § 76 a. Afgørelser der henhører under skatteforvaltningens forvaltningsområde, jf. § 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når sagen kan påklages til Skatterådet, jf. § 2. Det gælder uanset, at en afgørelse er truffet i medfør af delegation.       Stk. 2.  Skatteforvaltningens afgørelser i personalesager, i sager om konfiskation eller foranstaltning samt i afgørelser om aktindsigt, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.

 

Grønlands Selvstyre, den 1. juni 2017


Kim Kielsen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk