Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 15. maj 1990 om Grønlands Stednavnenævn Historisk

I medfør af §§ 3 og 4 i Landstingslov nr. 11 af 26. oktober 1989 om Grønlands Stednavnenævn fastsættes:

 

§ 1. Grønlands Stednavnenævn har til opgave at indsamle, registrere og herefter autorisere stednavne i Grønland, herunder autorisere retsskrivning og forkortelser, bortset fra vej- og pladsnavne.
Stk. 2. Nævnet har endvidere til opgave at give myndighederne og offentligheden i Grønland vejledning i spørgsmål vedrørende stednavne i Grønland.
Stk. 3. Nævnet har tillige til opgave at samarbejde jmed Grønlands Sprognævn samt med institutioner og personer, der udsender fortegnelser over eller afgiver indstilling om grønlandske stednavne.

§ 2. Forslag til nye stednavne fremsendes til kommunalbestyrelsen til udtalelse.
Stk. 2. I områder uden for den kommunale inddeling indhentes udtalelse fra Kultur- og undervisningsdirektoratet.

§ 3. Nævnet har endvidere til opgave efter anmodning eller på eget initiativ at give myndighederne eller enkelte personer vejledning og information om spørgsmål vedrørende stednavne samt at besvare forespørgsler fra institutioner og enkelte personer.
Stk. 2. Nævnet udarbejder oversigter over stednavne.

§ 4. Nævnet kan indgå et samarbejde med tilsvarende organer i andre lande.

§ 5. Autorisationsretten kan ikke overdrages til andre instanser.

§ 6. Nævnets daglige arbejde varetages af et sekretariat, der placeres ved Kultur- og undervisningsdirektoratet.
Stk. 2. Nævnet udarbejder årligt et budget for sin virksomhed.

§ 7. Landsstyret kan nedsætte underudvalg til løsning af særlige opgaver.
Stk. 2. Udgifter til således planlagte underudvalg indarbejdes efter fornøden ansøgning i stednavnenævnets budget for det følgende år.

§ 8. Landsstyret fastsætter en forretningsorden for stednavnenævnet efter forslag udarbejdet af nævnet.

§ 9. Stednavnenævnet afgiver hvert år en rapport om arbejdet til landsstyret, herunder oplysninger om besvarelse af forespørgsler og udformning af egne forelæggelser.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. maj 1990
Jens Lyberth

/

Hugin S.Christiansen

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk