Cirkulære nr. 5 af 2. september 2022 om koordinationsudvalg og koordinationsenheder

I medfør af § 1, stk. 4 i Forretningsorden for Naalakkersuisut, fastsættes:

 

Koordinering af Naalakkersuisuts politiske virke

 

  § 1.  Der nedsættes 1 koordinationsudvalg og 3 koordinationsenheder til at koordinere Naalakkersuisuts politiske virke.
  Stk. 2.  Koordinationsudvalget og koordinationsenhederne har til opgave at koordinere Naalakkersuisuts politiske mål på tværs af de politiske ansvarsområder, med udgangspunkt i en holistisk tilgang til borgerens og samfundets behov.
  Stk. 3.  De skal ligeledes sikre, at eventuelle politiske modsætninger og uenigheder bliver drøftet og forsøgt løst, før sagerne kommer til møder i Naalakkersuisut.
  Stk. 4.  Formanden for Naalakkersuisut kan nedsætte yderligere koordinationsenheder til løsning af konkrete politiske sager.

 

Koordinationsudvalget

 

  § 2.  Koordinationsudvalget består af:
1)  Formanden for Naalakkersuisut.
2)  Næstformanden for Naalakkersuisut.
3)  Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling.
4)  Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel.

 

Koordinationsudvalgets opgaver

 

  § 3.  Koordinationsudvalgets opgave er at lede Naalakkersuisuts koordinerende indsats og sikre, at koalitionsaftalens mål bliver nået.
  Stk. 2.  Koordinationsudvalget har også til opgave at følge op på Naalakkersuisuts arbejdsprogram.
  Stk. 3.  Koordinationsudvalget behandler sager der kræver tværgående samarbejde. 
  Stk. 4.  Sager af væsentlig politisk eller økonomisk karakter skal altid behandles i koordinationsudvalget, inden inddragelse af eksterne parter.
  Stk. 5.  Koordinationsudvalget afgør, hvilke sager der skal behandles af koordinationsudvalget, samt hvilke sager, der skal behandles af koordinationsenhederne.

 

  § 4.  Koordinationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
  Stk. 2.  Departementschefen for Formandens Departement er sekretær for Koordinationsudvalget.

 

Koordinationsenhederne

 

  § 5.  Koordinationsenheden for Mennesker består af:
1)  Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed, formand.
2)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.
3)  Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.
4)  Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur.
5)  Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling.

 

  § 6.  Koordinationsenheden for Økonomi og Erhverv består af:
1)  Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling, formand.
2)  Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel.
3)  Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.
4)  Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet.
5)  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.

 

  § 7.  Koordinationsenheden for Levende Ressourcer og Miljø består af:
1)  Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, formand.
2)  Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

 

Koordinationsenhedernes opgaver

 

  § 8.  Koordinationsenhedernes opgave er at sikre, at Naalakkersuisuts mål inden for de enkelte koordinationsenheders ansvarsområde, bliver koordineret. 
  Stk. 2.  Ved koordinering af sager i de enkelte koordinationsenheder, skal de politiske prioriteringer indenfor for koordinationsenhedens ansvarsområde, løbende drøftes.
  Stk. 3.  Den Naalakkersuisoq, der har et oplæg til Naalakkersuisut, skal sikre en politisk høring i sin koordinationsenhed, før oplægget sættes på dagsorden til møde i Naalakkersuisut.
  Stk. 4.  Koordinationsenhederne referer til koordinationsudvalget.

 

  § 9.  Koordinationsenhederne fastsætter selv deres forretningsorden og udpeger selv deres formand og næstformand.
  Stk. 2.  Sekretærfunktionen for den enkelte koordinationsenhed varetages af Departementschefen for den udpegede formand for den enkelte koordinationsenhed.
  Stk. 3.  De enkelte medlemmer af Naalakkersuisut har ansvaret for, at tværgående sager inden for deres ansvarsområde, kommer på dagsorden.
  Stk. 4.  Hvis en koordinationsenhed vurderer, at en sag bør forelægges koordinationsudvalget, oversender koordinationsenheden sagen til koordinationsudvalget.

 

Mødevirksomhed

 

  § 10.  Koordinationsudvalget og koordinationsenhederne holder møde mindst 1 gang om måneden.
  Stk. 2.  Formandens Departement står for mødeindkaldelsen i koordinationsudvalget.
  Stk. 3.  I koordinationsenhederne står formanden for mødeindkaldelsen.

 

Ikrafttræden

 

  § 11.  Dette cirkulære træder i kraft den 3. september 2022.

 

 

Formandens Departement, den 2. september 2022

 

 

Múte Bourup Egede
Formand for Naalakkersuisut

 

 

/ Simigaq Broberg

Simpel søgning
Feltsøgning

Send til ven

Til e-mail

Dit navn

Besked

Luk