Bilag 3. Standardhusorden for "[EJERFORENINGENS NAVN]"

Enhver beboer har pligt til at overholde ejerforeningens standardhusorden, som fastlagt i nedenfor anførte bestemmelser. Standardhusordenen gælder i det omfang ejerforeningen ikke har vedtaget en husorden.

Enhver ejer er ansvarlig for alle ejerlejlighedens beboere, herunder også gæster.

Gentagen eller grov overtrædelse af nærværende ordensregler kan medføre, at ejerforeningen pålægger ejeren eller en anden beboer at fraflytte ejerlejligheden med passende varsel.


Affald

Affald anbringes i de til formålet opstillede faciliteter. Affald må ikke henstilles på trapper, i trappeopgange, på reposer eller på gulvet i skarnkasserum.


Fælles altangange og trapper

Beboerne skal medvirke til at holde rent på altangange og trappeafsats ud for egen bolig. Hvis ejerforeningens medlemmer er enige herom, må cykler, barnevogne, kælke og andet bohave ikke henstilles på trapper, reposer eller altangange. Flugtveje må dog aldrig spærres.


Antenner

Ejerforeningen vedtager hvorvidt og i hvilket omfang, der må opsættes udvendige antenner.


Husdyr

Ejerforeningen vedtager hvorvidt og i hvilket omfang, der må holdes husdyr.


Værktøj, musik m.v.

Støjende værktøj, støjende fester og benyttelse af radio, fjernsyn, cd-afspiller og andre musikafspillere må ikke anvendes således, at det er til gene for naboer.


Pulterrum

Der må ikke opbevares brandfarlige væsker såsom benzin, petroleum, terpentin og lak i pulterrum eller lignede rum.


Skiltning

Ejerforeningen vedtager hvorvidt og i hvilket omfang, der må opsættes skilte bortset fra dørskilte.