Bilag 1. Standardvedtægt for "[EJERFORENINGENS NAVN]"

§ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse.

Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og registreret, jf. § 6, stk. 1, i landstingsforordning om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningens opgaver, ledelse, regnskabsaflæggelse, review, vedligeholdelse, udgiftsfordeling og sikkerhedsstillelse m.v. i det omfang forholdet ikke er reguleret ved lovgivning eller anden bindende offentligretlig forskrift.

Ejerforeningens navn er "[Ejerforeningens navn]", og foreningens hjemsted er [hjemstedet].

Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen [B-nummer- by – koordinater -adresse].

Stk. 2. Til hver ejerlejlighed er knyttet et fordelingstal. Det samlede fordelingstal andrager [samlede fordelingstal], der fordeler sig på følgende måde:
Ejerlejl.nr. [ejerlejlighedsnr.] – [fordelingstallet ud af det samlede fordelingstal]
Ejerlejl.nr. [ejerlejlighedsnr.] – [fordelingstallet ud af det samlede fordelingstal]
Ejerlejl.nr. [ejerlejlighedsnr.] – [fordelingstallet ud af det samlede fordelingstal]
Ejerlejl.nr. [ejerlejlighedsnr.] – [fordelingstallet ud af det samlede fordelingstal]

Stk. 3. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal ifølge stk. 2. Fælles udgifter, herunder udgifter vedrørende areal, renholdelse, vej- og snerydningsudgifter, forsikringspræmier, review, udgifter til administration og vedligeholdelse af fælles bestanddele og tilbehør, bidrag til eventuelle henlæggelser m.v., udredes således indbyrdes af de enkelte ejere efter det i stk. 2 nævnte fordelingstal.


§ 2. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter antal ejere og ikke efter fordelingstal, jf. nærmere vedtægtens § 6, stk. 1. Til beslutninger om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændringer i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes ny generalforsamling inden 2 måneder, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 3. Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
5) Behandling af forslag fra medlemmerne, jf. vedtægtens § 4.
6) Forelæggelse af budget til godkendelse
7) Valg af formand for bestyrelsen.
8) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
9) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10) Valg af revisor.
11) Eventuelt.

Stk. 3. Bestyrelsesformanden indkalder skriftligt til den ordinære generalforsamling med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.


§ 4. Forslag.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag, samt forslag som bestyrelsen agter at stille, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen, sammen med en revideret og endelig dagsorden.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et medlem af bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsesformanden eller dennes stedfortræder med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.


§ 6. Stemmeret og fuldmagt.

Ethvert medlem har stemmeret. Et medlem har 1 stemme per ejerlejlighed, som medlemmet ejer. For en ejerlejlighed kan der kun afgives stemme af en enkelt stemmeberettiget ejer, uanset om ejerlejligheden ejes af flere i fællesskab. Stemmeretten indtræder samtidig med registrering ved Grønlands Landsret af den endelige adkomst.

Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

Stk. 3. En fuldmagtshaver kan maksimalt afgive stemme i henhold til 2 fuldmagter. Bestyrelsesmedlemmer kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. Medlemmer og disses befuldmægtigede er berettiget til at medbringe op til 2 eksterne rådgivere.

Stk. 4. Dirigenten kan begrænse taleretten til en person per lejlighed.


§ 7. Dirigent og referat.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen.

Stk. 2. Der udarbejdes beslutningsreferat. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.


§ 8. Bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-6 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2-4 suppleanter.

Stk. 2. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er kun fysiske, myndige personer. Valgbare er desuden kun de medlemmer af foreningen, der bebor deres ejerlejligheder, disses ægtefæller og nærtstående slægtninge, der har fælles bopæl med medlemmet. Som en undtagelse hertil kan [kommunens navn/ Hjemmestyret] som ejer af en eller flere ejerlejligheder i ejendommen udpege andre fysiske og myndige personer som valgbare til de nævnte hverv – herunder personer ansat i [kommunens navn/ Hjemmestyret/ navn på kommunens eller Hjemmestyrets administrationsselskab].

Stk. 3. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår i lige år og den anden halvdel af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår i ulige år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer inklusive formanden ved afgang mellem 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

Stk. 6. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget administrator, vælger bestyrelsen en kasserer.

Stk. 7. Formanden eller, i dennes forfald, næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Indkaldelsen skal, medmindre et forhold til behandling er uopsætteligt, ske med mindst 7 dages varsel. Til indkaldelsen skal vedlægges dagsorden samt alt det skriftlige materiale, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, eller som ligger til grund for disse.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.

Stk. 9. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

Stk. 10. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde, af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget i mødet.

Stk. 11. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.


§ 9. Bestyrelsens pligter.

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af forsikring mod minimum brand- og stormskade, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen skal desuden påse ajourføring af ejendommens vedligeholdelsesplan.

Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der senest i november måned hvert år udarbejdes budgetforslag for det følgende år, som skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse, samt sørger for, at der føres forsvarligt bogholderi og aflægges forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig over for ejerforeningen efter grønlandsk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal pålægge bestyrelsen, at sørge for at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring.


§ 10. Medlemsbidrag.

Ejerforeningens driftsudgifter betales i form af bidrag for ejerforeningens medlemmer.

Stk. 2. Bidragenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen og fordeles som udgangspunkt i forhold til fordelingstal, idet dog særligt "forurenende" virksomhed betales af "forureneren", ligesom særlige krav til snerydning betales af den, der stiller krav herom.

Stk. 3. Fra regnskabsårets begyndelse og indtil generalforsamlingen har godkendt bestyrelsens budget, opkræves bidrag hos medlemmerne på baggrund af bestyrelsens budgetforslag.

Stk. 4. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Ved udsendelse af påkrav om manglende betaling af bidrag skal skyldneren betale et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr til ejerforeningen eller administrator samt renter til ejerforeningen.

Stk. 5. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan beslutte, at opkrævning af bidrag til ejerforeningen, i det omfang der ikke sker opkrævning efter måler, skal specificeres således, at opkrævning til vand/vandafledning, varme og el fremgår særskilt af hver opkrævning.


§ 11. Administration.

Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen, med tilslutning fra mindst ¼ af foreningens medlemmer, pålægge bestyrelsen at antage en administrator.

Stk. 2. Administrator skal være ansvarsforsikret. Administrator bør ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor eller en person med tilknytning til denne.


§ 12. Tegningsret.

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen sammen med et andet medlem af bestyrelsen, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.


§ 13. Review.

Der foretages review af ejerforeningens regnskab af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af ejerforeningens medlemmer efter antal på generalforsamlingen. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer eller administrator.

Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Review skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og regnskabet påtegnes af revisor. I forbindelse med sit review skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende.

Stk. 4. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

Stk. 5. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangene betryggende.

Stk. 6. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.


§ 14. Årsregnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.


§ 15. Vedligeholdelse.

Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt fornyelse og vedligeholdelse af altaner (udvendigt), elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg. Ejerforeningen forestår ligeledes snerydning af alle hovedstier og veje på ejendommen.

Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til eller i de enkelte ejerlejligheder.

Indvendig vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg påhviler ejerforeningen.

Stk. 3. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens renholdelses- og vedligeholdelsespligt.

Stk. 4. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen er eller vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist.

Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne iværksætte rengøring, istandsættelse og vedligeholdelse af lejligheden for medlemmets regning.

Stk. 5. En generalforsamling kan efter reglerne om vedtægtsændringer jævnfør vedtægtens § 2, stk. 2, beslutte, at pligten til vedligeholdelse og fornyelse af vinduer og ruder overføres fra udvendig til indvendig vedligeholdelse og fornyelse, og at pligten til vedligeholdelse og fornyelse af radiatorer, radiatorventiler og radiatormålere i de enkelte ejerlejligheder overføres fra individuel til fælles vedligeholdelse og fornyelse via ejerforeningen.

Stk. 6. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens samtykke.


§ 16. Medlemskaber.

Ethvert medlem af ejerforeningen er forpligtet til at tilslutte sig fællesantenneanlæg og andre lignende mindre anlæg, og at betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og driftsudgifterne, for så vidt et flertal af medlemmerne på en generalforsamling stemmer for gennemførelse at et sådant anlæg.


§ 17. Udlejning.

Udlejning af en ejerlejlighed til beboelse kan frit ske, når ejeren senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sender en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand.

Stk. 2. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, har foreningen over for lejeren samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtelser, der påhviler ham, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeforordningen og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren.


§ 18. Pantesikkerhed. (Lovbestemt pant)

Til sikkerhed for skadesløs betaling af fællesbidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at registrere som pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb af kr. 45.000, skriver kroner femogfyrretusinde 00/100, med 1. prioritets pant.

Stk. 2. Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld.

Stk. 3. Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til ejerforeningen er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr fastsat af bestyrelsen til dækning af ejerforeningens ekspeditionsudgifter.

Stk. 4. Det skyldige beløb forrentes herudover uden særligt påkrav fra den førstkommende 1. i en måned efter forfaldsdagen med en årlig rentesats svarende til den til enhver tid fastsatte rente ifølge renteloven.

Stk. 5. Ved salg af en ejerlejlighed er sælgeren for egen regning forpligtet til i forbindelse med salget at foranledige, at nærværende vedtægter, såfremt dette ikke allerede måtte være sket, registreres pantstiftende på ejerlejligheden, og at Ejerforeningen samlet erhverver pantesikkerhed for kr. 45.000, skriver kroner femogfyrretusinde 00/100 på 1. prioritet.

Stk. 6. Nærværende vedtægter begæres endvidere registreret som servitutstiftende på ejerlejlighederne i [B-nummer] og respekterer de på ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter m.v., hvorom henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i registreringsprotokollen.


§ 19. Opløsning.

Ejerforeningen kan ikke opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at ejendommens ejerlejlighedsstatus skal ophøre, og forudsat at der fortsat er enighed om fordelingen mellem de enkelte ejere af de forpligtelser og opgaver, ejerforeningen har ifølge denne vedtægt, samt betinget af, at alle lovgivningsmæssige krav er opfyldt.


§ 20. Påtaleret.

Påtaleberettiget er ejerforeningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer under foreningen.

*******

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den [dato for stiftende generalforsamling]

 

Dirigent

[navn på dirigent]