Bilag 1

 

NORMALVEDTÆGT FOR ANDELSBOLIGFORENINGER

 

Navn og hjemsted

§ 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen XXXX. Andelsboligforeningens hjemsted er i XXXX kommune.


Formål

§ 2. Andelsboligforeningens formål er at opføre, erhverve, eje og administrere (én eller flere vælges) andelsboliger til brug for andelsboligforeningens medlemmer.


Medlemmer

§ 3. Som medlem af andelsboligforeningen kan kun optages den, som opnår brugsret til en andelsbolig i andelsboligforeningens ejendom. Medlemskabet kan kun vedrøre den andelsbolig, brugsretten omfatter. Et medlem kan kun have brugsret til én andelsbolig.


Indskud

§ 4. For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer med det formål at erhverve andelsboliger, udgør indskuddet et beløb svarende til 5% af købesummen med tillæg af omkostninger i forbindelse med erhvervelsen, for den størrelse andelsbolig medlemmet ønsker, og hvortil medlemmets brugsret er knyttet.
Stk. 2. Medlemmet skal inden tegning af en andel, af andelsboligforeningens formand og kasserer, have oplysning om andelsindskuddets forventede endelige størrelse. Et beløb svarende hertil betales kontant eller deponeres på en konto i et grønlandsk pengeinstitut efter generalforsamlingens bestemmelse. Når den endelige købesum er godkendt, giver generalforsamlingen hvert enkelt medlem besked om det endelige indskuds størrelse, hvorefter medlemmet straks skal indbetale et resterende beløb eller have udbetalt et for meget indbetalt beløb.
Stk. 3. Ved optagelsen af et nyt medlem efter stiftelsen skal der udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som godkendes efter § 17.
Stk. 4. Indskuddet og tillægsbeløbet indgår i andelsboligforeningens formue som ansvarlig kapital og forrentes ikke af andelsboligforeningen.


Hæftelse

§ 5. En andelshaver hæfter alene med sit kontantindskud for forpligtelser, der vedrører andelsboligforeningen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Har generalforsamlingen besluttet, at der i andelsboligforeningens ejendom skal optages lån mod pant i ejendommen, hæfter andelshaverne personligt og solidarisk for denne gæld, hvis långiveren udtrykkeligt har stillet krav herom.
Stk. 3. En andelshaver eller dennes bo hæfter efter stk. 1 og 2, indtil en ny andelshaver har overtaget andelsboligen og gældsforpligtelsen.


Andel

§ 6. Andelshaverne har del i andelsboligforeningens formue i forhold til andelenes indbyrdes brøk, jf. stk. 2.
Stk. 2. Andelenes indbyrdes brøk opgøres som den enkelte andelsboligs andelsboligareal i forhold til andelsboligforeningens samlede andelsboligareal.
Stk. 3. Med mindre andelenes indbyrdes værdi er reguleret opgøres andelens indbyrdes værdi som den enkelte andelsboligs opførelsespris i forhold til andelsboligforeningens samlede opførelsespris på baggrund af deres brøk, jf. stk. 2. Regulering af andelenes indbyrdes værdi skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Stk. 4. Andelshavernes del i andelsboligforeningens formue kan ikke gøres til genstand for pantsætning eller retsforfølgning. Andelen kan ikke belånes og den kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i § 13.
Stk. 5. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på andelshaverens navn. Bortkommer andelsbeviset, kan der udstedes et nyt, som skal angive, at dette træder i stedet for det bortkomne.


Andelsboligaftale

§ 7. Mellem andelsboligforeningen og det enkelte medlem kan oprettes en skriftlig andelsboligaftale, i hvilken andelsboligafgiften og de øvrige vilkår angives.


Andelsboligafgift

§ 8. Andelsboligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering af andelsboligafgiften for de enkelte andelsboliger, således at det indbyrdes forhold mellem andelsboligafgifternes størrelse kommer til at svare til andelsboligernes indbyrdes værdi.
Stk. 2. Den samlede andelsboligafgift for andelsboligforeningens andelsboliger skal til enhver tid være fastsat således, at den giver andelsboligforeningen mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder betaling af ydelser på lån, som er optaget af andelsboligforeningen samt henlæggelser til vedligeholdelse. Andelsboligafgiften skal betales månedsvis forud.


Vedligeholdelse

§ 9. Andelsboligerne skal holdes forsvarligt ved lige.
Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af vedligeholdelsen af andelsboligerne, herunder indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af tag, vinduer, gård- og udenomsarealer, fælleshus og lignende. Der skal på en særlig konto i det årlige budget afsættes et beløb, der er tilstrækkeligt til en forsvarlig vedligeholdelse.
Stk. 3. Forsømmer en andelshaver sin vedligeholdelsespligt, skal bestyrelsen give pålæg om, at nødvendig vedligeholdelse skal foretages indenfor en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at besigtige andelsboligen for at konstatere, om vedligeholdelsesarbejderne er foretaget.
Stk. 4. Har andelshaveren trods gentagne pålæg fra bestyrelsen ikke foretaget vedligeholdelsesarbejder efter stk. 3, foreligger der grov forsømmelse af vedligeholdelsespligten og bestyrelsen kan lade vedligeholdelsesarbejderne udføre af andelsboligforeningen for andelshaverens regning eller ekskludere andelshaveren.


Forandringer

§ 10. Andelshaveren er på eget ansvar berettiget til at foretage almindelige forandringer inde i andelsboligen. Iværksættelse af indgribende forandringer skal godkendes af bestyrelsen. Iværksættelse af udvendige forandringer skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Hvis byggetilladelse er påkrævet, skal denne forevises formanden, inden arbejdet iværksættes.
Stk. 3. Andelsboligforeningen er ikke ansvarlig for at de nødvendige myndighedsgodkendelser indhentes eller ansvarlig for skader, der hidrører fra udførte forandringer af andelsboligen. Ansvaret påhviler den andelshaver, der har udført forandringen.


Fremleje

§ 11. Bestyrelsen kan give en andelshaver tilladelse til at fremleje sin andelsbolig til fysiske personer, når andelshaverens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, uddannelse, anstaltsanbringelse eller midlertidig forflyttelse hos andelshaveren selv eller en person, der tilhører andelshaverens husstand. Der kan ikke ske fremleje for et kortere tidsrum end 3 måneder.
Stk. 2. En andelsboligforenings bestyrelse kan give en andelshaver tilladelse til at fremleje andelsboligen for en periode på maksimalt 3 år.
Stk. 3. Uafhængig af fremlejeforholdet, så hæfter andelshaveren overfor andelsboligforeningen for andelsboligafgiftens betaling.
Stk. 4. Ved fremleje af andelsboligen skal lejens størrelse og vilkårene for fremlejemålet godkendes af bestyrelsen. Lejen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til andelsboligafgiften. Indgår bohave i fremlejeforholdet, kan betalingen fastsættes til et højere beløb, dog maksimalt svarende til andelsboligafgiften tillagt 10%.
Stk. 5. Andelshaveren hæfter overfor andelsboligforeningen for andelsboligafgiftens betaling.
Stk. 6. En aftale om fremleje må ikke betinges af, at fremlejetageren indgår andre aftaler med andelsboligforeningen, andelshaveren eller tredjemand. Er der indgået sådanne aftaler, er disse ugyldige.
Stk. 7. Fremlejetager kan hverken med eller uden bestyrelsens samtykke viderefremleje eller overlade brugen af den fremlejede andelsbolig til andre.


Husorden

§ 12. Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Ved ændring af gældende regler om husdyrhold m.v. bibeholdes dog bestående rettigheder indtil dyrets død.


Overdragelse af andele

§ 13. Andelsboligforeningen formidler overdragelse og salg af andele.
Stk. 2. Overdragelsen sker i følgende rækkefølge:
1) Til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.
2) Til andre personer i forbindelse med bytte med en anden andelsbolig.
3) Til personer, som er indtegnet på en liste hos formanden. Den første indtegnede på listen går forud for andre. De indtegnede skal én gang årligt skriftligt bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers slettes herfra.
Stk. 3. Generalforsamlingen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 4 uger efter, at formanden har modtaget meddelelse om, hvem der er indstillet.
Stk. 4. Generalforsamlingen har på begæring af den fraflyttende andelshaver pligt til at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen. I modsat fald er andelshaveren selv inden 6 uger fra udløbet af fristen, jf. 1. pkt. berettiget til at indstille en person til generalforsamlingens godkendelse efter stk. 3.

§ 14. Er en overdragelse sket i strid med § 13, bestemmer generalforsamlingen, hvem der skal købe andelen samt på hvilke vilkår dette skal ske. Afregning sker i henhold til § 17.

§ 15. En andelshaver er uden fraflytning fra andelsboligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal dog godkendes af generalforsamlingen. Eventuel nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.

§ 16. Har andelshaveren ikke senest 3 måneder efter at være fraflyttet sin andelsbolig, indstillet en anden, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer generalforsamlingen, hvem der skal overtage andelen samt på hvilke vilkår, overtagelsen skal ske. Afregning sker i henhold til § 17.


Pris

§ 17. Prisen for andelen skal godkendes af generalforsamlingen, som også skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 4. Generalforsamlingen kan ikke godkende en pris, der overstiger maksimalprisen for andelen udregnet efter den til enhver tid gældende andelsboliglovgivning.
Stk. 2. Generalforsamlingen skal herudover påse følgende:
1) Der foreligger et tilbud om overtagelse.
2) Prisen på andelen er i overensstemmelse med den, fastsat på seneste generalforsamling.
3) Andelsboligens vedligeholdelsesstand, idet der, hvis denne er usædvanlig god eller mangelfuld, skal beregnes et passende pristillæg respektive et prisnedslag.
Stk. 3. Værdien af forbedringer i andelsboligen fastsættes under hensyn til anskaffelsespris med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i andelsboligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker med udgangspunkt i en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.
Stk. 4. Hvis der samtidig med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel.
Stk. 5. Kan den fraflyttede andelshaver ikke acceptere den af generalforsamlingen fastsatte pris for forbedringer, inventar eller løsøre samt det af generalforsamlingen fastsatte tillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønsmanden af Landsstyret. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af andelsboligen indkalde både den pågældende andelshaver og generalforsamlingen samt udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som generalforsamlingen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne i forbindelse med syn og skønsforretningen skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og andelsboligforeningen, idet der herved tages hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold.


Fremgangsmåden

§ 18. Forinden aftale om overdragelse af en andel indgås skal formanden og kassereren, udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, andelsboligforeningens seneste godkendte årsregnskab, budget samt opstilling af, hvorledes prisen beregnes med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar i andelsboligen, til erhververen. Inden aftalens indgåelse skal formanden og kassereren endvidere skriftligt gøre erhververen bekendt med medlemsforpligtelserne og sanktionerne for overtrædelse af disse.
Stk. 2. Formanden og kassereren vejleder sælger og køber og foranlediger, at der oprettes en skriftlig overdragelsesaftale.
Stk. 3. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af generalforsamlingen. Har generalforsamlingen ikke anfægtet aftalen inden 4 uger efter aftalens forelæggelse, anses overdragelsen for godkendt.
Stk. 4. Formanden og kassereren er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af andelsboligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er formanden og kassereren endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overdragelsen.
Stk. 5. Senest 1 måned efter overtagelse skal erhververen gennemgå andelsboligen og dennes inventar sammen med formanden og kassereren med henblik på at konstatere eventuelle mangler. Såfremt det skønnes rimeligt, kan formanden og kassereren give erhververen et prisnedslag for konstaterede mangler, eller tilbageholde et beløb ved afregning overfor den fraflyttede andelshaver, som først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.
Stk. 6. Overdragelsessummen indbetales til kassereren, som efter fradrag af eventuelle tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Har den fraflyttende andelshaver, efter aftale med formanden og kassereren, meddelt transport i overdragelsessummen, udbetales denne efter fradrag af eventuelle tilgodehavender til andelsboligforeningen, i overensstemmelse med transporterklæringen.


Dødsfald, separation og skilsmisse m.v.

§ 19. Ved en andelshavers død har den efterlevende ægtefælle ret til at indtræde i medlemskabet af andelsboligforeningen.
Stk. 2. Ønsker den efterlevende ægtefælle ikke at fortsætte medlemskabet, jf. stk. 1, har denne ret til at indstille, hvem der da skal overtage andelen.
Stk. 3. Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret, jf. stk. l og 2, skal der i følgende rækkefølge gives fortrinsret til:
1) Personer, som boede i andelsboligen ved dødsfaldet og som i mindst 2 år bevisligt har haft fælles husstand med andelshaveren.
2) Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til formanden var anmeldt som berettiget til andelen og andelsboligen ved andelshaverens død.
3) Personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, jf. § 13.
Stk. 4. Ved overdragelse, jf. stk. 3, nr. 2-3, finder reglerne i § 13, stk. 3, tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Ved andelshaverens separation eller skilsmisse eller ved omstødelse af vedkommendes ægteskab, afgøres det om nødvendigt ved bevillingen eller dom, hvilken af ægtefællerne, der har ret til at fortsætte medlemskabet.
Stk. 6. Har andelshaveren forladt sin ægtefælle, har andelshaverens ægtefælle ret til at fortsætte medlemskabet, jf. dog stk. 5.
Stk. 7. Hvis andelshaveren på grund af alder eller sygdom flytter på plejehjem eller lignende, finder bestemmelserne i stk. l-3 og § 13, stk. 3 tilsvarende anvendelse.


Særlig aftale

§ 20. Såfremt personer, hvoraf en er andelshaver, efter mindst 2 års fælles husstand, ophæver samlivet, kan de træffe aftale om, hvem der skal have ret til medlemskabet af andelsboligforeningen. Aftalen skal godkendes af generalforsamlingen, der kan modsætte sig aftalen, såfremt vægtige grunde taler derfor.


Arving, der ikke bor i andelsboligen

§ 21. Overdragelse af andelen ved arv til en person, der ikke bor i andelsboligen, skal godkendes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan modsætte sig overdragelsen, såfremt vægtige grunde taler derfor. I sådanne tilfælde er generalforsamlingen, når en ny andelshaver har erhvervet andelen, dog forpligtet til at udbetale arvtager salgsprovenuet, opgjort efter reglerne i andelsboliglovgivningen.


Opsigelse

§ 22. En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af andelsboligforeningen og brugsret til andelsboligen, men kan alene udtræde efter reglerne om overdragelse af andele.


Eksklusion

§ 23. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i de tilfælde nævnt i andelsboliglovgivningen samt når vedtægterne i øvrigt giver adgang hertil.


Generalforsamling

§ 24. Andelsboligforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning
3) Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af andelsboligafgiften.
5) Forslag.
6) Valg af formand og kasserer, samt suppleanter for disse.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt valg af administrator.
9) Eventuelt.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et af medlemmerne af andelsboligforeningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.


Indkaldelse m.v.

§ 25. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller hvis andelshaverne på lignende dokumenterbar vis, senest dagen før generalforsamlingen, er blevet gjort bekendt med, at forslaget kommer til behandling.
Stk. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. De adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator, revisor samt personer, der er indbudt af formanden, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.


Dirigent

§ 26. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen bestemmer selv sin forretningsorden. Referat af generalforsamlingens beslutninger underskrives af formanden og kassereren senest 7 dage efter generalforsamlingens afholdelse og rundsendes straks med almindelig post til andelsboligforeningens medlemmer.


Beslutning

§ 27. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, jf. dog stk. 2 og 3. Mindst 1/2 af andelsboligforeningens medlemmer skal være til stede før generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Hver andel har en stemme. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er den, hvis navn står på andelsbeviset.
Stk. 2. Forslag om salg og pantsætning af andelsboligforeningens faste ejendom, andelsboligforeningens opløsning, vedtægtsændringer, indskud, regulering af det indbyrdes forhold mellem andelsboligafgiften eller iværksættelse af forbedrings- og istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af andelsboligafgiften med mere end 25%, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er til stede og med mindst 3/4 flertal. Er der ikke mindst 3/4 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 3/4 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling. På denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst 3/4 flertal, uanset hvor mange der er fremmødt.
Stk. 3. På generalforsamlingen kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt, som skal forevises dirigenten forud for afstemningen.


Den daglige ledelse

§ 28. Den daglige ledelse varetages af formanden og kassereren, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden for l år ad gangen en eller to suppleanter for disse. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Såfremt to eller flere kandidater ved en afstemning om valg som formand, kasserer eller suppleant opnår lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning mellem de pågældende.
Stk. 3. Som formand, kasserer og suppleant kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer.
Stk. 4. Såfremt formand eller kasserer fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i ledelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer kassereren i hans sted indtil næste ordinære generalforsamling.


Møder

§ 29. Formanden og kassereren mødes vedrørende den daglige ledelse, så ofte det er nødvendigt.
Stk. 2. Beslutning på møder vedrørende spørgsmål om den daglige ledelse træffes i enighed mellem formanden og kassereren. Referat af beslutningerne underskrives af formanden og kassereren og rundsendes til medlemmerne med almindelig post senest 7 dage efter underskriftsdatoen. Dog kan en andelshaver altid forlange, at der indkaldes til en generalforsamling vedrørende beslutninger truffet af formanden eller kassereren. Generalforsamlingen kan herefter ændre beslutningen.


Tegningsret

§ 30. Andelsboligforeningen tegnes af formanden og kassereren i forening.


Administration

§ 31. Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Formanden og kassereren i forening træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.
Stk. 2. Har generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager formanden og kassereren ejendommens administration, efter reglerne i stk. 3 og 4.
Stk. 3. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos kassereren, skal andelsboligforeningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut, hvor der kun skal kunne hæves ved underskrift fra formand og kassereren i forening. Alle indbetalinger fra medlemmer og lejere, herunder indbetalinger i forbindelse med salg af andele, skal ske direkte til den nævnte konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger, skal indsættes direkte på kontoen.
Stk. 4. Som sikkerhed for formandens og kassererens økonomiske ansvar overfor andelsboligforeningen, tegner andelsboligforeningen en kautionsforsikring med en dækningssum svarende til 1/2 års indtægter i andelsboligforeningen.


Regnskab

§ 32. Andelsboligforeningens budget og årsregnskab udarbejdes efter retningslinier fastsat af landsstyret.
Stk. 2. Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder. Dog kan andelsboligforeningens første regnskabsperiode, og ved omlægning af regnskabsperioden, en senere periode, omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højest 18 måneder.
Stk. 3. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan kræve andelsboligforeningens regnskab forelagt.


Revision

§ 33. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.


Opløsning

§ 34. Beslutning om opløsning af andelsboligforeningen sker på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning, jf. stk. 1 skal dog forelægges de offentlige myndigheder, som har ydet andelsboligforeningen lån, til godkendelse.
Stk. 3. Landsstyrets eller kommunalbestyrelsens godkendelse meddeles snarest muligt andelsforeningens formand, der foranlediger, at der tages endelig stilling til spørgsmålet om opløsning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 4. Beslutter generalforsamlingen, at opløsning skal ske, jf. stk. 3 vælger generalforsamlingen to likvidatorer til at forestå opløsningen.
Stk. 5. Efter realisation af andelsboligforeningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de nuværende medlemmer i forhold til andelenes størrelse.
Stk. 6. Opløses andelsboligforeningen og overgår andelsboligerne til almindelig udlejning, har de hidtidige andelshavere ret til at blive boende som lejere, og udlejeren kan forlange, at der indbetales 4 måneders leje, som dækker depositum og én måneds leje.
Stk. 7. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen skal købe andelsboligerne tilbage til en pris svarende til de oprindelige opførelsesomkostning. Opførelsesomkostningerne prisreguleres ikke.
Således vedtaget på andelsboligforeningens generalforsamling den XX XX XXXX

…………………………

 

Stifternes navne, adresser og underskrift.

1)

2)

3)

4)