Bilag 2.

 

Fortegnelse over kemikalieprodukter, jf. § 2, stk. 3.

1. Animalske og vegetabilske fedtstoffer
Vaske og rengøringsmiddelaffald fra vaske- og rengøringsmiddelfremstilling, der f.eks. kan indeholde alkaliphosphater, -carbonater, -hydroxider og natrium- hypochlorit.

2. Organiske, halogenholdige forbindelser.
Organiske opløsningsmidler  med organisk bundet halogen uden indhold af brandfårlige opløsningsmidler, f.eks. methylenchlorid, trichlorethylen, trichlorethan og perchlorethylen.

Organiske opløsningsmidler med organisk bundet halogen blandet med brandfarlige opløsningsmidler, f.eks. perchlorethylen + butanol.

Organiske opløsningsmidler uden organisk bundet halogen, men indeholdende forbindelser med organisk bundet halogen og/eller svovl.

PCB- og PCT-affald. Blandinger med indhold af PCB (polychlorerede biphenyler) og/eller PCT (polychlorerede terphenyler) samt brugte genstande/apparater med indhold af PCB og/eller PCT.

Flydende rester fra organisk syntese, der indeholder giftstoffer samt organisk bundet halogen og/eller svovl.

Flydende rester fra organisk syntese, der indeholder organisk bundet halogen og/eller svovl.

PVC-holdigt slam fra plastbelægning, der indeholder organiske opløsningsmidler, f.eks. benzin og terpentin.

Faste rester fra genvinding af halogenholdige opløsningsmidler. Affaldet vil normalt indeholde olie, fedt samt rester af opløsningsmidlet.

Flydende rester fra organisk syntese, der indeholder giftstoffer samt organisk bundet halogen og/eller svovl.

Faste rester fra organisk syntese, der indeholder organisk bundet halogen ocr/eller svovl

3. Organiske halogenfrie forbindelse.

Organiske opløsningsmidler, der indeholder aromatiske opløsningsmidler og ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl, f.eks. toluen, xylen, cellulosefortynder, terpentin, petroleum.

Organiske opløsningsmidler, der hverken indeholder aromatiske opløsningsmidler eller stoffer med organisk bundet halogen eller svovl, f.eks. acetone, ketoner, alkoholer, rensebenzin, hexan, dimethylformamid.

Trykfarve-, maling, lak- og træbeskyttelsesmiddelaffald , der indeholder rester af organiske opløsningsmidler.

Trykfarve-, maling, lakaffald, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler.

Tjære og rustbeskyttende olier, kan eventuelt indeholde opløsningsmidler.

Alkohol/vand-blandinger anvendt til udvaskning af nvlonclicheer samt regenereringsrester af dette.

Rester fra destillation af blandinger, der indeholder acetone, styren og uhærdet polyester.

Organiske metalforbindelser (undtagen kviksølvforbindelser),   f.eks. tetraethylbly, tetramethylbly og organiske tinforbindelser, eventuelt iblandet benzin.

Flydende organiske rester fra destillation, der ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl.

Formaldehydopløsninger med mindre end 30 pct. formaldehyd.

Vandig phenol- og formaldehydemulsion.

Di-isocyanater, f.eks. toluen-de-isocyanat (TDI) og methylen-di-isocyanat (MDI).

Frostsikringsvæske. f.eks. ethylenglycol.

Latex- og gummislam med indhold af organiske opløsningsmidler. Indeholder harpikser, polymerisationsprodukter samt benzin og/eller toluen og/eller andre organiske opløsningsmidler.

Syreslam fra raffinering af brugt smøreolie. Olieagtigt slam med indhold af bl.a. stærk svovlsyre, svovlsyrling (S02) og blyforbindelser.

Limaffald, der indeholder organiske opløsningsmidler samt affald af to-komponentlim.

Faste rester fra organisk syntese, der ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl.

Slibestøv fra produktion af bremsebelægninger, kileremme og transportbånd, der indeholder asbest og/eller metaller, f.eks. antimon, bly og kobber.

Roemos, der indeholder blyforbindelser.

4. Uorganiske forbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder CHROM-forbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder salpetersyre men ikke flussyre. Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder flussyre og/eller salte af flussyre (fluorider). Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Sure vandige opløsninger, der indeholder f.eks. saltsyre, svovlsyre, eller phosphorsyre.

Fotografiske fremkalderbade

Chromholdige fotoprocesbade. Blegebade, stophærdebade, hærdebade

Fixerbade.

Basiske vandige opløsninger uden cyanid, f.eks. affedtningsbade og metalliseringsbade. Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Basiske vandige opløsninger uden cyanid, der indeholder cyanid, f.eks. affedtningsbade og metalliseringsbade. Indeholder eventuelt metalforbindelser.

Metalhydroxid- og metaloxidslam, der indeholder et eller flere af følgende metaller: chrom, kobber, nikkel, zink, bly, cadmium og sølv.

Røgvaskerslam og røgfilterstøv fra jern- og metalstøberier, der indeholder ilter og sulfater af et eller flere af følgende metaller; bly, cadmium, kobber, zink, chrom. nikkel, jern, vanadium og aluminium.

Farveriaffald, koncentrerede imprægneringsbade. der indeholder pentachlorphenol eller fobindelser heraf, metaller ocr/eller opløsningsmidler.

Vandigt slam fra trykimprægnering af træ med uorganiske salte, der indeholder kobber, chrom samt arsen- eller fluorforbindelser.

Hærdesalte, der indeholder natrium- og bariumcyanid samt soda.

Kviksølvaffald, der indeholder metallisk kviksølv, organiske og uorganiske kviksølvforbindelser, f.eks sublimat.

5. Andet affald.

Klude, som er forurenet med organiske opløsningsmidler. 

Affald fra produktion og forhandling af kemiske bekæmpelsesmidler.

Affald af lægemidler, undtagen vacciner og euforiserende stoffer.

Kemikalieaffald fra laboratorier og forsøgsafdelinger.

Phenolholdigt glas- og mineralsuldsaffald.