Bilag 1.

 

Liste over olieprodukter, jf. § 2, stk. 2.


Motorolier
Gearolier
Hydraulikolier
Varmetransmissionsolier, herunder transformatorolier
Anden smøreolie
Affald fra olie- og benzinudskillere
Bore- og skæreolier
Olieemulsion
Smørefedt
Motorbenzin
Petroleum
Jetfuel
Dieselolie
Gasolie
Fuelolie
Andet olieholdigt affald.